Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšana un ieviešana

Nosaukums Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšana un ieviešana
Anotācija

Energoefektīvi risinājumi (ražošanas tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcija, ēku renovācija, veicot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, iegulto sistēmu ieviešana enerģijas patēriņa vadīšanā uzņēmumu, iestāžu, kā arī pašvaldību saimniecībā) ļauj samazināt produktu pašizmaksu un sabiedrībai ietaupīt uz saņemto pakalpojumu rēķina. Energoefektivitātes paaugstināšana uzlabo valsts ekonomiskos rādītājus, samazinot fosilo kurināmo importu un veicinot modernizāciju ražošanā un energoapgādē. Ekspertu domas par enerģijas tirgu pamatā sakrīt: cenas diezin vai samazināsies, drīzāk - augs. Taču energoefektīvi risinājumi mazina ārējās vides draudus.

Atslēgas vārdi Energoefektivi risinājumi, pašizmaksa, patēriņš, optimizācija, viedie skaitītāji
Autori Anastasija Žiravecka
Nadežda Kuņicina
Jānis Zaķis
Anatolijs Zabašta
Struktūrvienība (11100) Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
(11103) Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu mērķis ir optimizēt atsevišķu iekārtu, tehnoloģisko procesu un telpu energoresursu patēriņu un radīt komfortablu mikroklimatu, kā arī sekmēt viedo sistēmu, tajā skaitā viedo skatītāju ieviešanu, lai nodrošinātu divvirzienu komunikāciju (sk. 1. att.).

 

1. att. “Smart Metering” sistēmas blokshēma

Projekti tiek piedāvāti plašā diapazonā: par izmantojamajiem materiāliem, par tehnoloģiskajiem risinājumiem, par iekārtu rekonstrukciju, par iegultās sistēmas izveidi un citu līdzīgu. tematiku. Īpašs piedāvājums ir pašvaldībām: kritisko infrastruktūru (elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tīklu) drošības un stabilitāte sistēmas izveide. Ja mijiedarbojas vairākas liela mēroga infrastruktūras, tad tiešās saites starp tās elementiem veido atgriezeniskās saites, kas var radīt savstarpējas ietekmes. Energoefektivitātes paaugstināšanas galvenie posmi ir:

  • Energoaudits: sistēmas (iekārtas, procesa) apsekošana un analīze, lai noteiktu enerģijas plūsmas sistēmā un izvērtētu enerģijas taupīšanas iespējas;
  • Iespējamie inženiertehniskie risinājumi elektro - un siltuma enerģijas taupīšanai;
  • Izmaksu un paredzamā enerģijas ietaupījuma noteikšana;
  • Optimālā varianta izvēle un tā īstenošanas plānošana;
  • Energopatēriņa automatizētās vadīšanas sistēmas izstrādāšana.
Iespējamais pielietojums Energoefektivitātes paaugstināšana ir aktuāla visām nozarēm, bet jo īpaši kokapstrādes, ķīmisko vielu, metālapstrādes, IT, būvniecības un būvmateriālu ražošanas, pārtikas ražošanas nozares uzņēmumiem, kā arī pašvaldībām un izglītības iestādēm. Energoefektīvus risinājumus var pielietot atsevišķām izmantojamām iekārtām, atsevišķam produktam, kā arī ceham, iecirknim un organizācijai, arī pašvaldībai un valsts iestādei. Risinājumi var būt saistīti ar visiem vai atsevišķiem energoefektivitātes paaugstināšanas posmiem.
Priekšrocības

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir ilgtspējīgs un uzticams partneris, kas savā darbībā aptver praktiski visus inženiertehnisko risinājumu aspektus.

Valstī veiktie pētījumi par enerģijas patēriņu un tā samazinājuma potenciālu Latvijas rūpniecības nozarēs liecina, ka, veicot enerģijas samazināšanas pasākumus ražošanas uzņēmumos, iespējams ietaupīti līdz 27% elektroenerģijas un 73% siltumenerģijas.

Ēkām, kas ir celtas pirms 30 gadiem, energopatēriņš ir 300 - 400 kWh/m²/gadā, bet jaunākām zema enerģijas patēriņa ēkām 150-200 kWh/m²/gadā, un pasīvās ēkas kopējam primārās enerģijas patēriņam nevajadzētu pārsniegt 120 kWh/m²/gadā, ieskaitot apkuri, dzesēšanu, siltā ūdens sagatavošanu un elektroenerģiju. Tātad renovācijas rezultātā var iegūt visnotaļ jūtamu energoefektu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgums par projekta izstrādāšanu; • Līgums par konsultācijām un/vai ekspertīzi; • Ilgtermiņa sadarbības līgums.
ID 11
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736