Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Pazemes ūdens piesārņojuma ietekmes modelēšana. Vides sanācijas pasākumu izstrādāšana

Nosaukums Pazemes ūdens piesārņojuma ietekmes modelēšana. Vides sanācijas pasākumu izstrādāšana
Anotācija

Vidējais atmosfēras nokrišņu apjoms Latvijas sauszemes teritorijā ir ~700mm/gadā. No nokrišņiem 11% infiltrējas pazemē, 26% veido virszemes noteci un 63% izgaro (E). Visos ūdens aprites cikla posmos ūdens kvalitāti samazina cilvēka darbības radīti piesārņojumi (P). Pazemes ūdeni un grunti piesārņo galvenokārt punktveida avoti. Lauksaimniecībai izmantotās teritorijās un lielās apdzīvotās vietās nokrišņu ietekmē piesārņojumam ir izkliedēts raksturs un tā galvenokārt tiek piesārņoti virszemes noteces ūdeņi. Latvijā pazemes ūdeņos ir arī dabīgie piesārņojumi (Pa), kuri izpaužas kā paaugstināta ūdens mineralizācija. Pazemes ūdens piesārņojumu rakstura un ietekmes pētīšanā kā arī vides sanācijas plānošanai plaši izmanto matemātisko modelēšanu.

1. att. Ūdens aprites cikls Latvijā.

Atslēgas vārdi pazemes ūdens piesārņojums, pazemes ūdens piesārņojuma apjoma un pārvietošanās noteikšana, vides sanācija
Autori Aivars Spalviņš
Kaspars Krauklis
Inta Lāce
Struktūrvienība (12052) Vides modelēšanas centrs
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
Tehnoloģijas/produkta apraksts

RTU Vides modelēšanas centrs ir izveidojis Latvijas hidroģeoloģisko modeli LAMO, kas imitē pazemes ūdens kustību visā Latvijas teritorijā. Tāpēc jebkurā vietā Latvijā, kurā ir apzināta bīstama piesārņojuma esamība, ir iespējas veikt detalizētu izpēti, izveidot ticamu lokālu datormodeli. No LAMO iegūtos datus lokālā modeļa apgabalam papildina ar detalizētu ģeoloģisko slāņu stratigrāfiju, precizē slāņu filtrācijas īpašības un paplašina upju un ezeru tīklu.

Iespējamais pielietojums Lokālos modeļus var izmantot dažādiem punktveida piesārņojuma objektiem (rūpniecisko un sadzīves atkritumu izgāztuves, degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes, minerālmēslu noliktavas, mājlopu novietnes u.c.), kā arī kaitīgu vielu avārijas izlijumu gadījumos un lauksaimniecības ietekmes novērtēšanai uz pazemes ūdeņiem. Var novērtēt šo objektu ietekmi uz pazemes ūdens ņemšanas vietām un aizsargājamiem dabas objektiem.
Priekšrocības

Ar matemātiskās modelēšanas metodēm ir iespējams iegūt informāciju par piesārņojuma bīstamību un ļauj optimizēt vides sanācijas pasākumus un samazināt to īstenošanas izdevumus.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Konsultāciju līgumi.
Publikācijas
ID 114
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736