Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Pazemes ūdensgūtves ražības un ietekmes novērtēšana. Ūdensgūtves aizsargjoslas novietojuma noteikšana. Pazemes ūdens piesārņojuma novērtēšana

Nosaukums Pazemes ūdensgūtves ražības un ietekmes novērtēšana. Ūdensgūtves aizsargjoslas novietojuma noteikšana. Pazemes ūdens piesārņojuma novērtēšana
Anotācija

Vidējais atmosfēras nokrišņu apjoms Latvijas sauszemes teritorijā ir ~700mm/gadā. No nokrišņiem 11% infiltrējas pazemē, 26% veido virszemes noteci un 63% izgaro (E). Visos ūdens aprites cikla posmos (skat. 1. att.) ūdens kvalitāti samazina cilvēka darbības radīti (antropogēnie) piesārņojumi (P). Pazemes ūdeņos ir arī dabīgie piesārņojumi (Pn), kuri izpaužas kā paaugstināta ūdens mineralizācija.

1. att. Ūdens aprites cikls Latvijai.

Ieteicams cilvēku vajadzību apmierināšanai izmantot pazemes ūdeni, jo tā kvalitāti, atšķirībā no upju un ezeru ūdens mazāk ietekmē antropogēnais piesārņojums. Lai lemtu par ūdensgūtves izvietošanu, nepieciešams veikt hidroģeoloģisko izpēti. Tai ir jāapliecina, ka ir iespējams nodrošināt plānoto izsūknētā ūdens apjomu un kvalitāti. Pozitīva slēdziena gadījumā ir jāveic aprēķini, kas precizē pieļaujamo ūdensgūtves ražību un tās ietekmi uz apkārtējo vidi, ekspluatācijas urbumu skaitu un izvietojumu, sanitārās aizsargjoslas novietojumu un ūdensgūtves piesārņošanas iespējamību. Minētos aprēķinus īsteno, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodes.

Atslēgas vārdi Pazemes ūdensgūtve, aizsargjoslu novietojums, pazemes ūdens piesārņošana
Autori Aivars Spalviņš
Kaspars Krauklis
Inta Lāce
Struktūrvienība (12052) Vides modelēšanas centrs
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
Tehnoloģijas/produkta apraksts

RTU Vides modelēšanas centrs ir izveidojis Latvijas hidroģeoloģisko modeli LAMO4, kas ietver Latvijas pazemes ūdens aktīvo zonu, no kuras var iegūt dzeramo ūdeni. Nepieciešamos aprēķinus pazemes ūdensgūtves izveidošanai vai optimizācijai var veikt ar detalizētu lokālo hidroģeoloģisko modeli, kas iegūts izmantojot LAMO4 datus.

Ar modeļa palīdzību var iegūt skaitlisku informāciju:

  • aprēķinus, kas pamato tādu pazemes ūdensgūtves ražību, kas neizraisa nepieļaujamu kaitējumu apkārtējai videi;
  • pazemes ūdens līmeņu pazeminājumus, kas ietekmē apkārtnes pazemes ūdens ieguves avotu (grodu akas, artēziskie urbumi) ražību un var pasliktināt dažādu dabas liegumu stāvokli;
  • sanitārās aizsargjoslas novietojumu; tās laukumā nevar atrasties pazemes ūdens piesārņojuma avoti vai notikt darbības, kas tādus izveido;
  • novērtējumu par pazemes ūdens kvalitātes samazināšanos piesārņotās aizsargjoslas dēļ, kā ari dabīgas pazemes ūdens mineralizācijas izmaiņas ūdensgūtves darbības laikā.
Iespējamais pielietojums No LAMO4 iegūtos lokālos modeļus var izmantot jaunu pazemes ūdensgūtvju projektēšanai vai arī esošo ūdensgūtvju darbības optimizācijai.
Priekšrocības

Izmantojot no LAMO4 iegūtos lokālos modeļus pazemes ūdensgūtvju aprēķiniem, ir iespējams iegūt ticamākus datus , salīdzinot ar analītisko aprēķinu rezultātiem. Modeļi ievēro pazemes ūdens plūsmas virzienu, telpisko raksturu kā arī apkārtējo ūdensgūtvju ietekmi (skat. 2. att.).

2. att. Sanitārās aizsargjoslas Brocēnu un uzņēmuma CEMEX ūdensgūtvēm.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Konsultāciju līgumi.
ID 115
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736