Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Pazemes ūdens līmeņu izmaiņu novērtēšana minerālu ieguves karjeriem

Nosaukums Pazemes ūdens līmeņu izmaiņu novērtēšana minerālu ieguves karjeriem , pazemes būvēm, ūdensgūtvēm un citiem objektiem
Anotācija

Vidējais atmosfēras nokrišņu apjoms Latvijas sauszemes teritorijā ir ~700mm/gadā. No nokrišņiem 11% infiltrējas pazemē, 26% veido virszemes noteci un 63% izgaro (E). Visos ūdens aprites cikla posmos (skat. 1. att.) ūdens kvalitāti samazina cilvēka darbības radīti (antropogēnie) piesārņojumi (P). Pazemes ūdeņos ir arī dabīgie piesārņojumi (Pn), kuri izpaužas kā paaugstināta ūdens mineralizācija.

1. att. Ūdens aprites cikls Latvijai.

Cilvēka darbība rada pazemes ūdens līmeņa izmaiņas, kas ietekmē apkārtējo vidi un dabu. Pazemes ūdens līmeņu pazemināšanos izsauc pazemes ūdens izsūknēšana ūdensgūtvēs kā arī minerālu ieguves karjeros un ēku būvbedrēs to nosusināšanas nolūkā. Arī meliorācijas sistēmas pazemina ūdens līmeni. Notiek arī ūdens līmeņa paaugstināšana (hidroelektrisko staciju aizsprosti upēs, pazemes ūdens krājumu mākslīga papildināšana, purvu rekultivācija,).

Pazemes ūdens līmeņu izmaiņu novērtēšanai izmanto matemātisko modelēšanu.

Atslēgas vārdi Minerālu ieguves karjeri, pazemes ūdensgūtves, ēku būvbedru nosusināšana, pazemes ūdens līmeņa izmaiņas
Autori Aivars Spalviņš
Kaspars Krauklis
Inta Lāce
Struktūrvienība (12052) Vides modelēšanas centrs
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
Tehnoloģijas/produkta apraksts

RTU Vides modelēšanas centrs ir izveidojis Latvijas hidroģeoloģisko modeli LAMO4, kas imitē pazemes ūdens kustību visā Latvijas teritorijā. Tāpēc jebkurā vietā Latvijā, kurā ir apzinātas ievērojamas pazemes ūdens līmeņa izmaiņas, ir iespējas veikt detalizētu izpēti, izveidojot lokālu datormodeli. No LAMO4 iegūtos datus lokālā modeļa apgabalam papildina ar detalizētu ģeoloģisko slāņu stratigrāfiju, precizē slāņu filtrācijas īpašības un paplašina upju un ezeru tīklu. Ar lokālo modeli var novērtēt pazemes ūdens līmeņa izmaiņas, kuras izsauc minerālu ieguves karjeri, pazemes būvēs, ūdensgūtves, meliorācijas sistēmas, hidroelektrisko staciju aizsprosti upēs u.c. objekti.

Iespējamais pielietojums Lokālos modeļus var izmantot pazemes ūdens līmeņa izmaiņu telpiskā sadalījuma aprēķināšanai. Ūdens līmeņu izmaiņa var ietekmēt tuvākās apkārtnes pazemes ūdens avotu ražību, (grodu akas, artēziskie urbumi) un pasliktināt dažādu dabas objektu stāvokli.
Priekšrocības

Ar matemātiskās modelēšanas metodēm ir iespējams iegūt informāciju par pazemes ūdens līmeņu izmaiņām, kas rodas cilvēku darbības dēļ. Ir praktiski neiespējami šo informāciju iegūt eksperimentāli. Izmaiņu ietekmi var novērtēt tikai modelēšanas eksperimentā (skat. 2. att.), kur skatāms pazemes ūdens līmeņa pazeminājums, kuru izsauks dolomītu atradnes “Kadiķu pļava” karjera izstrāde, kas apdraudēs piecu tuvāko koku eksistenci. Atradne atrodas Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā.

2. att. Dolomītu karjera izraisītais pazemes ūdens līmeņa pazeminājums [m].

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Konsultāciju līgumi.
ID 116
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736