Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Vadības funkciju nodrošināšanas specializētas datoru sistēmas izstrādne (iegultās sistēmas)

Nosaukums Vadības funkciju nodrošināšanas specializētas datoru sistēmas izstrādne (iegultās sistēmas)
Anotācija

Efektīvai komunālās saimniecības nozaru objektu vadības un kontroles uzdevumu risināšanai izmantojamas iegultās sistēmas, ar kuru palīdzību tiek automatizēta ūdensapgādes, elektroapgādes un siltuma apgādes kontrole un vadība. Sistēmas ieviešana ļauj veikt darbus atbilstoši mūsdienu prasībām ar optimālām izmaksām Sistēma nodrošina informācijas savākšanu no vadības objektiem, tās analīzi un vadības signālu formēšanu gan automātiskā režīmā, gan pēc operatora pieprasījuma. Tā nodrošina darbības plānošanu reālā laikā un apjomā, kā arī ļauj minimizēt riskus.

Atslēgas vārdi Automatizācija, kvalitāte, izmaksu minimizācija, ūdensapgāde, elektroapgāde, siltumapgāde
Autori Anatolijs Zabašta
Kaspars Kondratjevs
Nadežda Kuņicina
Struktūrvienība (11100) Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
(11103) Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Iegultās sistēmas ir sistēmas, kuru sastāvdaļas ir aparatūra un programmatūra, kas paredzētas specifiska lietojuma funkcionēšanai, cilvēkam neiejaucoties. Sistēma mēra, vāc datus un analizē enerģijas patēriņu, tā nodrošina sazināšanās iespējas ar mērīšanas ierīcēm, tādām kā elektroenerģijas skaitītājiem, gāzes, siltuma un ūdens skaitītājiem gan pēc pieprasījuma, gan pēc noteikta laika grafika.

 

1. att. Iegultās sistēmas piemērs.

Iespējamais pielietojums Igulto sistēmu var efektīvi izmantot pašvaldību infrastruktūras vadīšanā, riska infrastruktūras izveidei, izmaksu un maksājumu par patēriņu optimizācijai. Tipiskākās apakšsistēmas ir: • siltuma uzskaite, • ūdens uzskaite, • elektroenerģijas uzskaite, • pilsētas ūdensvada spiediena kontrole, • sūkņu aizsardzība, • avārijas situāciju kontrole un novēršanas vadība, • statistikas datu analīze, • patēriņa analīze, plānošana un kontrole. Iegulto sistēmu vai tās apakšsistēmu var izmantot arī uzņēmuma mērogā.
Priekšrocības

Pilsētas ūdensapgādes, elektroapgādes, siltumapgādes automatizētās vadības sistēmas ļauj samazināt enerģijas izmantošanu par 10 – 15 procentiem, samazināt zudumus, kas saistīti ar avārijām, operatīvi reaģēt uz straujām patēriņa izmaiņām, samazināt apkalpošanas un bojājumu noteikšanas izdevumus. Iegultai sistēmai ir nozīmīga loma darba ražīguma palielināšanā, un tā dod ievērojamu sociālu labumu. Sistēmas ieviešana būtiski paaugstina resursu operatīvās vadīšanas kvalitāti, nodrošina teritoriālās infrastruktūras funkcionēšanas nepārtrauktību, minimizē apgādes sistēmas avārijas iespējamās sekas. Iegultās sistēmas nodrošina uzdevumu precīzāku un drošāku plānošanu, izpildes kontroli, ūdens, elektroenerģijas, gāzes skaitītāju rādītāju automātisku nolasīšanu, drošības sistēmas tālvadību, laika un enerģijas patēriņa minimizēšanu.

Sistēma spēj saglabāt un vadīt liela apjoma informāciju un var kvalitatīvi darboties nepārtraukti daudzus gadus. Tā nodrošina nepārtrauktu monitoringu, stabilitāti un drošumu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgums par sistēmas projekta izstrādāšanu; • Līgums par sistēmas ieviešanu; • Konsultācijas par sistēmas izveidi un attīstību; • Izstrādātās iegulto sistēmas testēšana.
ID 12
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736