Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Konsultācijas un apmācības par hidroģeoloģiskās modelēšanas izmantošanu vides un dabas aizsardzībai

Nosaukums Konsultācijas un apmācības par hidroģeoloģiskās modelēšanas izmantošanu vides un dabas aizsardzībai
Anotācija

Vidējais atmosfēras nokrišņu apjoms Latvijas sauszemes teritorijā ir ~700mm/gadā. No nokrišņiem 11% infiltrējas pazemē, 26% veido virszemes noteci un 63% izgaro (E). Visos ūdens aprites cikla posmos (skat. 1. att.) ūdens kvalitāti samazina cilvēka darbības radīti (antropogēnie) piesārņojumi (P). Pazemes ūdeņos ir arī dabīgie piesārņojumi (Pn), kuri izpaužas kā paaugstināta ūdens mineralizācija.

Rīgas Tehniskās universitātes Vides modelēšanas centra (VMC) izstrādātais Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO4 aptver ievērojamu daļu no ūdens aprites cikla (1. att.). Modelis imitē pazemes ūdeņu aktīvo zonu, kuru izmanto dzeramā ūdens iegūšanai, kā arī apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar upēm, ezeriem, jūru un atmosfēras nokrišņiem. Izmantojot modeli, var novērtēt cilvēku darbības ietekmi, kas ne tikai piesārņo ūdeni, bet arī maina tā līmeņu un plūsmu vērtības.   

1. att. Ūdens aprites cikls Latvijai.

LAMO4 reģionālā rakstura dati ir brīvi pieejami RTU VMC tīmekļa vietnē un tos var izmantot lokālu modeļu veidošanai. VMC zinātnieki var apmācīt un konsultēt speciālistus šādu modeļu veidošanā un izmantošanā un arī par LAMO4 reģionālo pielietojumu.

Atslēgas vārdi Hidroģeoloģiskā modelēšana, apmācības par modelēšanas izmantošanu, minerālu ieguves karjeri, pazemes ūdensgūtves, ēku būvbedru nosusināšana, pazemes ūdens līmeņa izmaiņas, pazemes ūdens piesārņojums, vides sanācija
Autori Aivars Spalviņš
Kaspars Krauklis
Inta Lāce
Struktūrvienība (12052) Vides modelēšanas centrs
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
Izglītība
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO4 imitē pazemes ūdens kustību visā Latvijas teritorijā. VMC konsultē par iespējām LAMO4 izmantot Latvijas ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas plānošanā un dabas procesu pētniecībai.

Jebkurā vietā Latvijā, ir iespējas veikt detalizētu izpēti, izveidojot lokālu datormodeli.

Ar lokālo modeli var novērtēt pazemes ūdens līmeņa izmaiņas, kuras izsauc minerālu ieguves karjeri, pazemes būvēs, ūdensgūtves, meliorācijas sistēmas, hidroelektrisko staciju aizsprosti upēs u.c. objekti. Var aprēķināt pazemes ūdens piesārņojumu apjomu un izplatību, kā arī noteikt to pārvietošanās virzienu un ātrumu. Iegūtos datus var izmantot sanācijas pasākumu izstrādāšanai.

Konkrētu problēmu risināšanai VMC speciālisti konsultē par lokālā modeļa izveidošanu:

  • lokālā modeļa apgabala novietojuma un izmēra izvēli;
  • lokālā modeļa apgabala izdalīšanu no LAMO4;
  • modeļa plaknes aproksimācijas soļa izvēli;
  • ģeoloģisko slāņu stratigrāfijas detalizāciju;
  • ģeoloģisko slāņu filtrācijas īpašību precizēšanu;
  • par nepieciešamību paplašināt upju un ezeru tīklu;
  • lokālā modeļa darbināšana un rezultātu izmantošana. 
Iespējamais pielietojums Paredzēts konsultēt un apmācīt vides un dabas aizsardzības jomā nodarbinātos speciālistus, ierēdņus, kuri savu lēmumu pieņemšanā izmanto ar matemātiskās modelēšanas metodēm iegūtus datus, augstskolu un zinātnisko institūtu darbiniekus, doktorantus un studentus.
Priekšrocības

VMC zinātniekiem ir pieredze un prasmes, kas var nodrošina kvalitatīvu apmācību hidroģeoloģiskās modelēšanas metožu un rīku izmantošanā.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi.
ID 120
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736