Vertikālās ass vēja turbīnas efektivitāte
Ilmārs Vīksne, Mārtiņš Irbe

Tehnoloģijas apraksts

Tiek piedāvāts veikt vertikālās ass vēja turbīnas un gaisa plūsmas mijiedarbības modelēšanu un analīzi ar SolidWorks programmarūru. Tiks noteikti turbīnas lāpstiņu aerodinamisko spēku griezes momenti, jaudas koeficienti un plūsmas parametri izvelētajai turbīnas konstrukcijai pie dažādiem plūsmas sākuma nosacījumiem. SolidWorks Flow Simulation modelē plūsmas, izmantojot Navjē-Stoksa vienādojumus. Aprēķinus var veikt gan laminārām, gan turbulentām plūsmām. Virsmas un plūsmas robežslāņa modelēšanai tiek izmantota oriģināla divslāņu funkcija (Two-Scale Wall Function). Var veikt arī turbīnas konstrukcijas daudzparametru optimizāciju.

1. att. Plūsmas ātrumu diagrammas piemērs.Pielietojums

Piedāvāto pakalpojumu var izmantot projektēšanas, izpētes un ražošanas uzņēmumos, kuri nodarbojas ar vēja enerģētisko iekārtu izstrādi, ražošanu un modernizāciju. Izstrādātie risinājumi ļaus paaugstināt vēja enerģijas pārveidošanas efektivitāti un līdz ar to palielināt enerģētiskas iekārtas lietderības koeficientu.Priekšrocības

SolidWorks Flow Simulation efektivitāti apliecina daudzu testa uzdevumu risinājumi. Piedāvātais pakalpojums ir ekonomiski izdevīgs un ļauj klientam ietaupīt laiku, cilvēku, finanšu un citus resursus.Atslēgas vārdi

vertikālās ass vēja turbīna,vēja enerģija,jaudas koeficients

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv