Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Parametru mērīšanas

Nosaukums Parametru mērīšanas, datu iegūšanas, uzkrāšanas un nosūtīšanas iekārta
Anotācija

Rīgas Tehniskajā universitātē ir izstrādāta elektroniska iekārta, ar kuras palīdzību var attālināti novērot un kontrolēt dažādus procesus komerciālos, industriālos un sadzīves objektos, tai skaitā vides parametrus, iekārtu un slēdžu stāvokļus, procesu gaitu un citus. rādītājus. Datus var saglabāt iekārtā un sūtīt izmantojot dažādus komunikācijas veidus un formātus. Iekārtu var pielāgot un aprīkot atbilstoši individuālām prasībām un apstākļiem.

Atslēgas vārdi Parametru mērīšana, datu uzkrāšana, GPRS, GSM, logeris, datu saglabāšana, attālināta kontrole
Autori Vilnis Jurķāns
Ilgvars Gorņevs
Juris Blūms
Struktūrvienība (14500) Tehniskās fizikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Telekomunikācija
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Ierīce domāta autonomiem, ilgstošiem un regulāriem tehniskas dabas un apkārtējās vides raksturlielumu mērījumiem. Sensoru komplektu izveido atbilstoši klienta izvēlētajiem mērāmajiem lielumiem (skaits nav ierobežots, iekārta var tikt komplektēta individuāli). Ierīces galvenajam blokam tiek pieslēgti sensoru kabeļi un pievienota barošana, tajā atrodas mērījumu veikšanas, apstrādes un saglabāšanas/nosūtīšanas sistēma,

1. att. Ierīces galvenais bloks.

GSM/GPRS bezvadu saziņas bloks, SD atmiņas kartes ligzda un akumulatora baterija. Korpuss galvenajam blokam un sensori ir nodrošināti pret mitrumu un putekļiem. Visi dati tiek saglabāti atmiņas kartē un nosūtīti uz īpaši tam paredzētu serveri caur GPRS tīklu, ja kāda no šīm informācijas saglabāšanas iespējām ir bijusi neveiksmīga, mērījumi tiek nosūtīti SMS formā uz iepriekš norādītiem numuriem līdztekus ar konkrētās kļūdas paziņojumu. Informācija par svarīgiem notikumiem, piemēram, elektrobarošanas pazušanu, un kļūdām tiek saglabāta atmiņas kartē, kā arī tiek nosūtīta SMS formā. Ierīce sinhronizē savu pulksteni ar pasaules laika serveri, samazinot iespējamo mērījumu laika nesakritību. Pēc elektrobarošanas pazušanas sistēma var turpināt darbu vairākas stundas/dienas.

Iespējamais pielietojums Iekārtu var izmantota dažādu mērīšanas sistēmu projektēšanā un veidošanā, ar mērķi nodrošināt ilgstošus apkārtējās vides un tehnisko parametru mērījumus, datu uzglabāšanu un nosūtīšanu attālinātam(-tiem) uztvērējiem. Iekārta var ziņot par parametru šī brīža stāvokli, vai arī iziešanu ārpus iepriekš noteiktām normām.
Priekšrocības

Iekārtu var veidot pēc pasūtītāja individuālā pieprasījuma, ievērojot pasūtītāja noteikto iekārtas lietošanas mērķi un mērāmo parametru komplektu, tādējādi optimizējot tās darbību, patērējamo enerģiju un pārraidāmo datu apjomu. Iekārtas darbību var kontrolēt attālināti, reālā laika mērogā un operatīvi veikt tās konfigurēšanu.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi. • Sadarbības līgumi.
ID 19
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736