Vērtību izraisošas novērtēšanas (VCA) metode zemes izmantošanas pārvaldībā
Armands Auziņš

Tehnoloģijas apraksts

VCA pamatā ir vērtībās-balstītas plānošanas (VLP) pieeja, lai uzlabotu teritorijas plānošanas praksi kā būtisku un integrētu zemes pārvaldības ietvarā. VLP ietver ietekmes novērtējumu konkrētās teritorijās, pamatojoties uz apzinātām, galvenokārt uz vietējām vērtībām un vietējo primāri ieinteresēto personu attieksmi. Tās būtība ir vērtību noskaidrošanā un atzīšanā atbilstoši to tipoloģijai un konceptuālajai līdzdalībai. VCA tiek īstenota 3 (1.1.-3.5.) secīgos posmos: 1. Vērtību apzināšana un novērtēšana (profesionāla ekspertīze), 2. Iesaistīto personu uzskatu un vēlmju iekļaušana (ieinteresēto pušu apspriede), 3. Pānošanas alternatīvu izvēle (novērtēta lēmumu pieņemšana). Katrs no posmiem ietver konkrētus secīgus soļus un darbības.Pielietojums

VCA metode galvenokārt ir paredzēta tiem, kuri ir iesaistīti teritorijas plānošanas organizēšanā un izpildē, pilnveido institūcijas un nodrošina iedzīvotāju iesaistīšanos teritorijas plānošanas procesā, lai pamatotu labi apzinātus un novērtētus lēmumus, piem. profesionāliem plānotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī NVO. Tādējādi VCA var būt noderīga jebkurai telpiskās plānošanas tradīcijai Kontinentālās Eiropas jurisdikcijā, kas vēlas attīstīt savu teritoriju plānošanas praksi, iekļaujot VLP pieejas metodiskos risinājumus.Priekšrocības

Turpmākās telpiskās attīstības potenciāls būtu jāizvērtē un pēc tam jāatbalsta ar saistošiem lēmumiem. Lēmumu pieņemšana jāpamato ar faktiem un analīzi, izmantojot empīriskus pierādījumus, t.i., “mērījumus”, kas ir pietiekami apspriesti sadarbībā. Vērtību loma ir būtiska, un to noteikšana un pieņemšana veicina pamatotības un ilgtspējības apsvērumus, piemērojot VLP pieeju. Tādējādi VCA metodes domēns ir atrodams vērtību noteikšanā un atzīšanā atbilstoši to tipoloģijai un konceptuālajai līdzdalībai. Attiecīgie procesi (piemēram, formāla un neoficiāla teritorijas plānošana, vietējā attīstība, vērtīgu ainavu aizsardzība un ar to saistītā lēmumu pieņemšana) cenšas mācīties sadarbībā, izprotot ar zemi saistīto resursu vērtības un to visefektīvāko izmantošanu. Teritorijas/zemes izmantošanas plānotāji, kas ir kvalificēti un pietiekami spējīgi profesionāļi savos amatos, saskarsies ar jauniem izaicinājumiem, un viņiem būs jārīkojas kā ieinteresētiem padomdevējiem. Plānošanas darbības, nekoncentrējoties uz plānošanas un īstenošanas attiecībām, jāuzskata par neprofesionāli vadītām. Diskurss uz vienprātībā orientētu plānošanas stilu veicinās ilgtspējīgu kopienu attīstību un pārvaldību, koncentrējoties uz risinājumiem, kas ir izdevīgi visiem iesaistītajiem.Atslēgas vārdi

zemes izmantošana,teritorijas plānošana,vērtības,novērtēšana,lēmumu pieņemšana

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv