Zemas temperatūras klimatneitralitātes siltumapgādes stratēģijas izstrāde
Ieva Pakere, Dagnija Blumberga, Vladimirs Kirsanovs

Tehnoloģijas apraksts

Šī metodika apraksta galvenos soļus enerģētikas stratēģiju izveidē un sniedz vadlīnijas efektīvai centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešanai ar zemāku temperatūru pārvades tīklos. Metodika paredz konkrētus darba soļus enerģētikas plānotājiem pašvaldībās, kā izveidot ilgtermiņa stratēģiju pārejai uz zemas temepratūras 4.paaudzes centralizēto siltumapgādi. Tas ietver apkurināmo platību analīzi, esošās infrastruktūras novērtējumu (ēkas, siltumapgādes blīvums, siltumavotu stāvoklis, siltumtīkli), energoefektivitātes paaugstināšanas un patēriņa samazināšanas potenciālu, centralizētās siltumapgādes tehniskos priekšnosacījumus un siltumslodzes īpašības, ekonomisko efektivitāti u.c.

CSA attīstības stratēģija jāizstrādāta cieši sadarbojoties pašvaldībai un attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, jo ​​ir soļi, kurus nevar īstenot bez siltumenerģijas piegādātāja vai CSA tīkla operatora atbalsta. Pašvaldībai ir svarīga loma transformācijas procesā, jo tai ir nepieciešamie instrumenti, lai nodrošinātu normatīvo regulējumu, noteiktu ilgtermiņa mērķus konkrētai jomai un nodrošinātu komunikāciju starp siltumenerģijas piegādātāju, attīstītājiem, patērētājiem un citām ieinteresētajām pusēm.Pielietojums

Zemas temperatūras klimatneitralitātes siltumapgādes stratēģijas izstrāde piemērojama siltumapgādes sistēmu attīstības ilgtermiņa plānošanai, konkrētu mērķu un uzdevumu definēšanai pašvaldībās, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētikas sektora attīstību.Priekšrocības

Zemas temperatūras siltumapgādes stratēģija ļauj plānot ilgtermiņa attīstības scenārijus, veicot pārdomātas investīcijas un sistēmisku urbānās vides attīstību, identificējot ēku energoefektivitātes un centralizētās siltumapgādes sinerģiju. Tīklu temperatūras pazemināšana veicina siltumenerģijas zudumu samazināšanos un atjaunojamo energoresursu efektīvāku izmantošanu.Atslēgas vārdi

Centralizētā siltumapgādes sistēma,4.paaudzes centralizētā siltumapgādes sistēma,atjaunojamie energoresursi,energoefektivitāte

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv