Kompleksā metroloģisko un triboloģisko īpašību pārbaude slīdes berzes pāriem
Jānis Lungevičs, Armands Leitāns, Ernests Jansons

Tehnoloģijas apraksts

Slīdes berzes pāru kompleksā izpēte sākas ar pētāmo virsmu tekstūras 3D attēla (modeļa) izveidošanu, izmantojot Hobson Form Talysurf Intra 50 profilometru. Iegūtais modelis satur tādas virsmas komponentes kā formas novirzi, viļņainību un raupjumu (skat. 1. att).
 
1.att. Slīdes berzes pāra virsmas 3D attēls.
 
3D attēlā ir iespējams atsevišķi atdalīt katru no minētajām komponentēm, tādejādi ļaujot novērtēt pētāmo virsmu raksturu, izotropiju un pat apstrādes veidu. No 3D attēla var iegūt vairāk kā 20 dažādus 3D raupjuma parametrus, kas skaitliski raksturo pētāmās virsmas. Papildus ir iespējams iegūt virsmas foto simulācijas attēlus, kas ir ekvivalenti optiskā mikroskopa attēliem (skat. 2.att.).
 
2.att. Slīdes berzes pāra virsmas foto simulācija.
 
Tālāk pētāmajām detaļām tiek noteikts slīdes berzes koeficients ar sertificētu ball-on-disc tipa CSM Instruments TRB-S-EE-0000 tribometru. Veicot mērījumu, tiek iegūta raksturlīkne, kas atspoguļo berzes koeficienta vērtības laikā un parāda vai process ir stabils. Raksturlīknes ļauj noteikt detaļu piestrādes sākuma momentu un perioda ilgumu.
 
Noslēgumā tiek veikts nodilumizturības pētījums. Berzes pāra virsmas ar tribometru pakļauj ilgstošam deldēšanas procesam, pēc kura ar profilometru tiek mērīts izdilušā materiāla šķērsgriezuma laukums un aprēķināts tilpums (skat. 3. att.).
 
3.att. Diluma zonas šķērsgriezuma laukums.
 
Izmantojot iegūtos datus, tiek veikts nodilumizturības aprēķins, kas ļauj novērtēt pētāmo detaļu ilgizturību normālas ekspluatācijas apstākļos.
 
Apvienojot visus kompleksās izpētes metodes datus, pasūtītājam tiek sniegta daudzpusīga un ar eksperimentāliem pētījumiem pamatota informācija par berzes pāra ekspluatācijas parametriem, kā arī tiek izteikti priekšlikumi slīdes pāra darbības pilnveidošanai. Pielietojums

Slīdes pāru kompleksā pārbaude ir noderīga nozarēm, kas saskaras ar detaļu nolietojumu (nodilumu), īpaši gadījumos, kad tehniskais aprīkojums satur sarežģītas formas detaļas, kuru izgatavošana ir dārga un nomaiņa sarežģīta. Kā piemērus var minēt: aviācijas transportu, dzelzceļa transportu, hidroelektro stacijas, termoelektro centrāles, u.c. Metode var būt ļoti nozīmīga veicot izpildmehānismu ekspertīzes un diagnostiku.Priekšrocības

Berzes pāru komplekso izpēti veic pieredzējuši speciālisti, izmantojot mūsdienīgas un standartizētas izpētes iekārtas. Eksperimentu veikšanas metodika tiek individuāli pielāgota katram konkrētajam gadījumam, nodrošinot pasūtītājam nepieciešamo slīdes pāru ekspluatācijas īpašību vērtējumu un prognozi. Kompleksā slīdes berzes pāru izpēte sniedz pasūtītājam nozīmīgu informāciju par materiālu ekspluatācijas parametriem un ļauj novērtēt vai:

  • berzes pāris ir energoefektīvs;
  • izvēlēto materiālu ekspluatācijas laiks būs pietiekoši ilgs.

Speciālistu grupa piedāvā arī dažādus risinājumus konkrētā berzes pāra darbības uzlabošanai.Atslēgas vārdi

pārklājumi,3D virsma,slīdes berze,berzes koeficients,dilšana,dilšanas intensitāte,nodilumizturība,mikrotopoloģija

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv