Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Kompleksā metroloģisko un triboloģisko īpašību pārbaude slīdes berzes pāriem

Nosaukums Kompleksā metroloģisko un triboloģisko īpašību pārbaude slīdes berzes pāriem
Anotācija

Mašīnbūves tehnoloģijas institūts piedāvā detalizētu slīdes berzes pāru metroloģisko un triboloģisko īpašību testēšanu kā arī to analīzi, izmantojot sertificētu un mūsdienīgu zinātnisko aparatūru. Kompleksā pārbaude sevī ietver slīdes pāru:

  1. virsmu 3D tekstūras un raupjuma parametru iegūšanu un analīzi;
  2. miera stāvokļa un dinamiskā slīdes berzes koeficienta noteikšanu;
  3. nodilumizturības pētījumus (tai skaitā ekspluatācijas laika aprēķināšana);
  4. metroloģisko un triboloģisko parametru savstarpējās korelācijas noteikšanu.
Atslēgas vārdi pārklājumi, 3D virsma, slīdes berze, berzes koeficients, dilšana, dilšanas intensitāte, nodilumizturība, mikrotopoloģija
Autori Jānis Rudzītis
Jānis Lungevičs
Armands Leitāns
Struktūrvienība (15513) Aparātu būvniecības katedra
(15500) Mašīnbūves tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
Citu transportlīdzekļu ražošana
Cita veida ražošana
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
Gaisa transports
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts
Slīdes berzes pāru kompleksā izpēte sākas ar pētāmo virsmu tekstūras 3D attēla (modeļa) izveidošanu, izmantojot Hobson Form Talysurf Intra 50 profilometru. Iegūtais modelis satur tādas virsmas komponentes kā formas novirzi, viļņainību un raupjumu (skat. 1. att).
 
1.att. Slīdes berzes pāra virsmas 3D attēls.
 
3D attēlā ir iespējams atsevišķi atdalīt katru no minētajām komponentēm, tādejādi ļaujot novērtēt pētāmo virsmu raksturu, izotropiju un pat apstrādes veidu. No 3D attēla var iegūt vairāk kā 20 dažādus 3D raupjuma parametrus, kas skaitliski raksturo pētāmās virsmas. Papildus ir iespējams iegūt virsmas foto simulācijas attēlus, kas ir ekvivalenti optiskā mikroskopa attēliem (skat. 2.att.).
 
2.att. Slīdes berzes pāra virsmas foto simulācija.
 
Tālāk pētāmajām detaļām tiek noteikts slīdes berzes koeficients ar sertificētu ball-on-disc tipa CSM Instruments TRB-S-EE-0000 tribometru. Veicot mērījumu, tiek iegūta raksturlīkne, kas atspoguļo berzes koeficienta vērtības laikā un parāda vai process ir stabils. Raksturlīknes ļauj noteikt detaļu piestrādes sākuma momentu un perioda ilgumu.
 
Noslēgumā tiek veikts nodilumizturības pētījums. Berzes pāra virsmas ar tribometru pakļauj ilgstošam deldēšanas procesam, pēc kura ar profilometru tiek mērīts izdilušā materiāla šķērsgriezuma laukums un aprēķināts tilpums (skat. 3. att.).
 
3.att. Diluma zonas šķērsgriezuma laukums.
 
Izmantojot iegūtos datus, tiek veikts nodilumizturības aprēķins, kas ļauj novērtēt pētāmo detaļu ilgizturību normālas ekspluatācijas apstākļos.
 
Apvienojot visus kompleksās izpētes metodes datus, pasūtītājam tiek sniegta daudzpusīga un ar eksperimentāliem pētījumiem pamatota informācija par berzes pāra ekspluatācijas parametriem, kā arī tiek izteikti priekšlikumi slīdes pāra darbības pilnveidošanai. 
Iespējamais pielietojums Slīdes pāru kompleksā pārbaude ir noderīga nozarēm, kas saskaras ar detaļu nolietojumu (nodilumu), īpaši gadījumos, kad tehniskais aprīkojums satur sarežģītas formas detaļas, kuru izgatavošana ir dārga un nomaiņa sarežģīta. Kā piemērus var minēt: aviācijas transportu, dzelzceļa transportu, hidroelektro stacijas, termoelektro centrāles, u.c. Metode var būt ļoti nozīmīga veicot izpildmehānismu ekspertīzes un diagnostiku.
Priekšrocības

Berzes pāru komplekso izpēti veic pieredzējuši speciālisti, izmantojot mūsdienīgas un standartizētas izpētes iekārtas. Eksperimentu veikšanas metodika tiek individuāli pielāgota katram konkrētajam gadījumam, nodrošinot pasūtītājam nepieciešamo slīdes pāru ekspluatācijas īpašību vērtējumu un prognozi. Kompleksā slīdes berzes pāru izpēte sniedz pasūtītājam nozīmīgu informāciju par materiālu ekspluatācijas parametriem un ļauj novērtēt vai:

  • berzes pāris ir energoefektīvs;
  • izvēlēto materiālu ekspluatācijas laiks būs pietiekoši ilgs.

Speciālistu grupa piedāvā arī dažādus risinājumus konkrētā berzes pāra darbības uzlabošanai.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids Līgumdarbi par slīdes pāru izpēti, saskaņā ar pasūtītāja specifiskajām prasībām. Zinātniskie projekti ražošanas tehnoloģijas uzlabošanai. Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
Patenti
Publikācijas
ID 3
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403