Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Eiropas Savienības jaunais Muitas kodekss un Latvijas Muitas likums

Nosaukums Eiropas Savienības jaunais Muitas kodekss un Latvijas Muitas likums
Anotācija

No 2016.gada 1.maija tiek piemērots Savienības Muitas kodekss (Regula Nr.952/2013), kas aizstāj Kopienas Muitas kodeksu (Regula Nr.2913/92), ieviešot būtiskas izmaiņas muitas jomā. Latvijas Muitas likumā arī ir iestrādātas ES jaunā Muitas kodeksa aktuālās normas. RTU eksperti pārzin jaunāko muitas likumdošanā, sniedz juridiskas konsultācijas un organizē mācību kursus par Savienības Muitas kodeksu un pilnveidoto Latvijas Muitas likumu.

Atslēgas vārdi Jaunais Eiropas savienības Muitas kodekss, Latvijas Muitas likuma jaunā versija, elektroniskā muitas vide, drošība uz robežas
Autori Aivars Vilnis Krastiņš
Aldis Čevers
Aivars Gulbis
Normunds Rudzītis
Struktūrvienība (22300) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Savienības Muitas kodekss nosaka jaunus muitas noteikumus un procedūras ES. Jaunais regulējums ļauj izpildīt ES pieņemtos drošības, drošuma un intelektuālā īpašuma tiesību noteikumus. Tiek vienkāršotas muitas procedūras un vienlaikus labāk aizsargāti patērētāji pret nelegālām precēm un pret precēm, kas neatbilst ES vides, veselības un drošības prasībām. Modernizētais muitas kodekss paredz jaunu elektronisku muitas vidi un uzlabo sadarbību starp muitas administrācijām, izmantojot jaunās IT sistēmas.

Latvijas Muitas likumā iestrādātas ES jaunā Muitas kodeksa aktuālās normas, veikti līdzšinējo likuma normu precizējumi, pilnveidoti terminu un definīciju skaidrojumi. Likums paredz arī jaunu regulējumu par muitas iestāžu rīcību ar precēm īpašos gadījumos, muitas nodokļa kavējuma naudas aprēķināšanu un iekasēšanu, kā arī gadījumiem, kad nodokļu administrācija pieņem lēmumu, lai personai netiktu nodarīts nelabojums kaitējums. Muitas likums paplašina muitas amatpersonu pilnvaras.

1. att. Praktiskās apmācības par Muitas informācijas sistēmu.

Starptautiski atzīti speciālisti sniedz juridiskas konsultācijas, organizē un vada praktiskās apmācības par Savienības Muitas kodeksu un Latvijas Muitas likuma un to piemērošanu. Praktisko kursu programmas tiek sagatavotas individuāli atbilstoši klienta darbības profilam un vajadzībām.

Iespējamais pielietojums Ekspertu konsultācijas un kursi palīdzes klientam veikt eksporta un importa operācijas; sastādīt muitas deklarācijas; pārvaldīt Muitas pakalpojumus (muitas noliktavu, brokeru un deklarantu pakalpojumi); lietot E- vidi.
Priekšrocības

Muitas likumdošanas un tās piemērošanas pieredzes zināšana un pareiza pielietošana ir būtisks faktors sekmīgai starptautiskai tirdzniecībai. Mūsu konsultācijas un praktiskie kursi ļauj samazināt risku, ka klients pārmaksās muitas vai akcīzes nodokli, cieties zaudējumus ilgstoša preču atmuitošanas procesā. 

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. • Līgumdarbi par praktisko kursu organizēšanu un vadīšanu.
ID 37
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736