Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Spējīgu sistēmu izstrādes metodoloģija

Nosaukums Spējīgu sistēmu izstrādes metodoloģija
Anotācija

Mūsdienu informācijas sistēmas, kuras izmanto digitālie uzņēmumi, ir nepieciešams pielāgot dažādām izpildes un izmantošanas vidēm un tām ir raksturīgas paaugstinātas prasības mērogojamībai, pieejamībai un citām nefunkcionālajām prasībām. Spējīgas sistēmas ir informācijas sistēmu veids, kas pielāgojas to izpildes un izmantošanas kontekstam un spēj nodrošināt augstu izpildes rādītāju sasniegšanu dažādās vidēs un mainīgos apstākļos. CDD metodoloģija ir spējīgu informācijas sistēmu izstrādes metodoloģija. Metodoloģiju veido izstrādes process, izstrādes un izpildes vide un spējīgu sistēmu izstrādes zināšanu bāze.

Atslēgas vārdi informācijas sistēmas, adaptācija, konteksts, izpildes rādītāji
Autori Jānis Grabis
Jānis Stirna
Jānis Kampars
Solvita Bērziša
Lauma Jokste
Struktūrvienība (12113) Vadības informācijas tehnoloģijas katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Spējīgu sistēmu izstrādes metodoloģiju veido:

 1. Metodoloģijas apraksts;
 2. Izstrādes vide;
 3. Metodoloģijas izmantošanas zinātība.

Metodoloģijas apraksts ir publiski pieejams tās tīmekļa vietnē  http://caas-project.eu/getting-started/. Izstrādes vide ir izstrādāta, izmantojot atklātā pirmkoda tehnoloģijas. Tās apraksts ir pieejams  http://caas-project.eu/tool-support/. RTU nodrošina piekļuvi videi SaaS veidā, un piekļuve testa videi ir jāpieprasa  http://cdd.vitk.lv/.  Metodoloģijas izmantošanas un spējīgu sistēmu izstrādes zinātību nodrošina RTU speciālisti sadarbībā ar partneriem.

CDD metodoloģija (1. att.) sniedz vadlīnijas spējīgu informācijas sistēmu izstrādei. Tās svarīgākās iezīmes ir:

 • Uzņēmuma modelēšanas fāze, kas apkopo informācijas sistēmas izstrādes prasību specificēšanai nepieciešamo informāciju un ļauj digitālo uzņēmumu darbiniekiem tieši iesaistīties informācijas sistēmas izstrādē;
 • Projektēšanas fāze, kuras laikā, izmantojot uzkrātās zināšanas, tiek izveidots spējīgas sistēmas modelis;
 • Izpildes fāze, kuras laikā sistēma tiek darbināta, apkopojot izpildes rādītājus un pielāgojot sistēmu izmaiņām izpildes vidē;
 • Atgriezeniskās saite, kuras laikā tiek apkopotas zināšanas un pieprasītas izmaiņās sistēmas projektējumā, kuras nav iespējams ieviest tieši izpildes laikā;
 • Repozitorijs, kurā tiek formalizētā veidā uzkrātas zināšanas par spējīgu sistēmu izstrādi un izpildi.

Būtiska metodoloģijas iezīme ir, ka tā galveno vērtību pievērš no konteksta atkarīgo, pielāgošanas un lēmumu pieņemšanas komponentu izstrādei, bet tradicionālo sistēmas komponentu izstrādi var veikt atbilstoši uzņēmumā pieņemtajai praksei.

1. att. CDD metodoloģija.

CDD izstrādes un izpildes vide (2. att.) nodrošina spējīgu sistēmu izstrādi un izpildi atbilstoši CDD metodoloģijai. Tās galvenās komponentes ir:

 • Capability Design Tool (CDT) ir grafisks modelēšanas rīks, kas nodrošina spējīgu sistēmu projektēšanu. Izstrādātais modelis tiek tieši izmantots spējīgas sistēmas izveidē un izpildē
 • Capability Context Platform (CCP) ir komponente, kas nodrošina konteksta informācijas izgūšanu un apkopošanu no dažādiem datu devējiem (piem., sensoriem un tīmekļa servisiem)
 • Capability Delivery Application (CDA) ir lietotne, kuru uzņēmums izmanto, lai izpildītu savus biznesa procesus (piem., ERP sistēma). Tas darbība tiek pielāgota atbilstoši pārējo komponentu sniegtajām instrukcijām
 • Capability Navigation Application (CNA) ir tīmekļa lietotne, kas darbojas atbilstoši CDT specificētajam spējīgas sistēmas modelim. Tā saņem ārējās vides datus no CCP un atbilstoši tiem pieņem lēmumu par spējīgas sistēmas pielāgošanu atbilstoši konteksta izmaiņām

2. att. CDD izstrādes un izpildes vides komponentes.

 

Iespējamais pielietojums Metodoloģiju izmanto spējīgu informācijas sistēmu izstrādei. Tā ir piemērota, ja informācijas sistēmas darbība ir atkarīga no strauji mainīgām ārējām iedarbēm, viena veida risinājums jāizveido daudz dažādās vidēs un ir iespējams izmantot adaptāciju, lai uzlabotu sistēmas izpildes rādītājus.
Priekšrocības

CDD metodoloģijas un izstrādāto spējīgo sistēmu priekšrocības ir:

 • Spēja sasniegt noteiktos veiktspējas rādītājus;
 • Risinājumu pielāgošana ārējās vides izmaiņām;
 • Konteksta apstrādes nodalīšana;
 • Mērogojamība;
 • Modeļa virzīta izstrāde un modificēšana;
 • Atkārtota izmantošana augstā abstrakcijas līmenī.
Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi.
Publikācijas
ID 41
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736