Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Darba aizsardzības un drošības organizācija

Nosaukums Darba aizsardzības un drošības organizācija
Anotācija

Sakārtota darba vide un ergonomikas prasību ievērošana būtiski samazina darba vides riskus un tās ietekmi uz darbinieku veselību, sekmē darba apstākļu uzlabošanos un darba ražīguma augsmi. Kopumā veicina uzņēmuma sociāli ekonomisko attīstību un konkurētspēju. Darba aizsardzības un drošības organizācija nodrošina labu komunikāciju ar darbiniekiem un uzņēmuma reputācijas paaugstināšanos. Darba aizsardzības un drošības organizācijas izveidē jāņem vērā konkrētā uzņēmuma (organizācijas) darba specifika. RTU Darba un civilās aizsardzības institūts piedāvā organizācijas izveidei nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Atslēgas vārdi Darba ražīgums, darba vides un nelaimes gadījumu riski, ergonomika, personāla mainība, darba apstākļi, uzņēmuma reputācija.
Autori Valdis Ziemelis
Māris Ziemelis
Vladimirs Jemeļjanovs
Struktūrvienība (22200) Darba un civilās aizsardzības institūts
(22251) Tehnogēnās drošības konsultatīvais un apmācību centrs
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Veselības aizsardzība
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts plašs pakalpojumu loks, tajā skaitā apmācības programma, personāla sertificēšana un dažādi konsultatīvie pakalpojumi. Apmācību programmā ir iekļauti šādi temati:

  • darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  • darba vides riska faktori;
  • darba vides riska samazināšana;
  • elektrodrošības pamati;
  • ugunsdrošības pamati;
  • pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā;
  • prakse.

1. att. Students iepazīstas ar elektrodrošības stenda “Metrel MA 2067” darbību.

Speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Minētās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Programmas apmācības ietvaros tiek iegūta arī apliecība elektrodrošībā –A grupa. Apmācības iespējamas gan tālmācībā, gan arī klātienē. Iepriekšējā izglītība: vismaz pamatizglītība.

Iespējamais pielietojums Pēc sertifikāta iegūšanas speciālists ir tiesīgs strādāt un veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus visos uzņēmumos, kas nedarbojas bīstamās nozarēs (kokapstrādē, metālapstrādē, būvniecība u.c.). Sertifikāts nesniedz iespēju strādāt kā pašnodarbinātam un sniegt „ārpakalpojumus” darba aizsardzības jomā, jo tam ir nepieciešama augstākā izglītība darba aizsardzībā. Augstāko izglītību šajā jomā iespējams iegūt Darba un civilās aizsardzības institūtā.
Priekšrocības

Izveidojot darba aizsardzības un drošības organizāciju, uzņēmums (organizācija) samazina nelaimes gadījumu un saslimšanas ar arodslimībām risku, uzlabo darba apstākļus, mazina stresu un personāla mainību, paaugstina darba efektivitāti. Kompetents darba aizsardzības speciālists spēj gan izvērtēt darba vides risku iespējamo ietekmi uz darbinieku drošību un veselību, gan savlaicīgi konstatēt psihoemocionālos darba vides riskus faktorus.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par praktisko kursu organizēšanu un vadīšanu. • Sadarbības projekti. • Līgumdarbi par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu.
Publikācijas
ID 59
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403