Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Elektrodrošības sistēma

Nosaukums Elektrodrošības sistēma
Anotācija

Elektriskajai enerģijai nav tādas izpausmes, uz ko reaģētu cilvēka maņu orgāni. Cilvēks nespēj no attāluma sajust elektrisko strāvu – to nevar ne ieraudzīt, ne saost, ne sadzirdēt. Tāpēc elektrodrošība ir ļoti aktuāla gan uzņēmumos (organizācijās), gan sadzīvē. Elektrodrošība ir organizatorisku un tehnisku pasākumu un līdzekļu sistēma, kas nodrošina cilvēku aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas iedarbības. Elektrodrošības noteikumu neievērošana var radīt neprognozējamas un traģiskas sekas ikviena cilvēka dzīvē. Elektrodrošības sistēmas izveidošana un uzturēšana samazina elektrotraumatisma risku un sekmē drošumu darba vidē. Lai veiktu darbu elektroietaisē personālam jāiegūst attiecīgas zināšanas un prasmes. Atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām. Apmācības procesā apgūst arī pirmās palīdzības sniegšanu.

Atslēgas vārdi Droša darba vide, risku minimizēšana, elektrotraumatisms, personāla apmācība
Autori Valdis Ziemelis
Struktūrvienība (22200) Darba un civilās aizsardzības institūts
(22251) Tehnogēnās drošības konsultatīvais un apmācību centrs
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Rīgas Tehniskās universitātes Darba un civilās aizsardzības institūta Tehnogēnās drošības konsultāciju un apmācību centrs piedāvā Bz, B, Cz vai C grupas apmācības kursus. Apmācību programma sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041. Pamatlīmeņa jeb 16 stundu apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par:

  • elektriskās strāvas iedarbību uz cilvēka organismu;
  • pamatpasākumiem aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
  • darbu izpildes veidiem;
  • elektrodrošības tehniskiem pasākumiem;
  • galvenajiem organizatoriskiem pasākumiem.

Apmācības veids: dienas grupas.

Iepriekšējā izglītība: vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.

Iespējamais pielietojums Programma paredzēta atbildīgajiem par objektu elektroietaises ekspluatāciju, personām, kuras veic elektroiekārtu projektēšanu, izbūvi un ekspluatāciju.
Priekšrocības

Kursu beidzējs ir ieguvis jaunākās zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, kas ļauj droši un pareizi veiktu darbus elektroietaisēs, neapdraudot savu, citu nodarbināto veselību un dzīvību. Zināšanas un prasmes samazināt negadījumu risku darba vietās ir galvenais ieguvums no dalības mūsu kursos.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par praktisko kursu organizēšanu un vadīšanu. • Sadarbības projekti. • Līgumdarbi par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu.
Publikācijas
ID 61
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403