Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Granulu mehāniskās ilgizturības un tilpumblīvuma noteikšana

Nosaukums Granulu mehāniskās ilgizturības un tilpumblīvuma noteikšana
Anotācija

Mehāniskā ilgizturība raksturo sapresēta kurināmo fizisko kvalitāti, proti, kāda daļa no granulām paliek nesadrupušas pēc mehāniskas iedarbības, kas var rasties transportēšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas laikā, granulām saduroties vienai pret otru, kā arī pret trauka sieniņām, kurā tās ir ievietotas. Granulu sadursme var notikt ārēji izraisītu vibrāciju dēļ. Mainoties vides apstākļiem (mitruma saturs, temperatūra un spiediens telpā), var mainīties arī granulu ilgizturība, tādēļ jānodrošina, lai vidē, kurā tiek uzglabātas granulas, nemainās mitruma saturs. Smalkumi, kas rodas, granulām sadrūpot, apgrūtina granulu padošanu uz kurtuvi, kā arī veicina nehomogēnus degšanas procesus. Turklāt kurināmā mehāniskā ilgizturība arī ietekmē cieto daļiņu veidošanos un daudzumu dūmgāzēs. Kurināmā tilpumblīvums raksturo kurināmā enerģijas blīvumu (kg/m3) jeb to, kāda kurināmā masa ieņem 1 m3. Jo lielāks kurināmā tilpumblīvums, jo lielāks kurināmā enerģijas blīvums.

Atslēgas vārdi biokurināmā testēšana, granulas, mehāniskā ilgizturība, tilpumblīvums
Autori Raimonda Soloha
Vivita Priedniece
Miķelis Dzikēvičs
Vladimirs Kirsanovs
Struktūrvienība (11500) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Granulu mehāniskā ilgizturība tiek noteikta atbilstoši standartam LVS EN ISO 17831-1:2016. Kurināmā tilpumblīvums tiek noteikts atbilstoši standartam LVS EN ISO 17828:2015. Tilpumblīvuma analīzes tiek veiktas izmantojot tvertni, kurai ir zināms tilpums (ir veikta tvertnes kalibrācija). Tvertne ir kvadrāta formas, ar savienojumu vidū, kas veicina granulu maisīšanu procesā. Paša testa pamatā ir ar paraugu pilnas tvertnes rotēšana, līdz tiek sasniegti 500 apgriezieni minūtē.

1. att. Granulu ilgizturības tvertne.

Iespējamais pielietojums Mehāniskā ilgizturība un tilpumblīvums ir svarīgi saspiesta kurināmā raksturojošie parametri. Metode tiek izmantota, lai noteiktu dažādu siltumenerģētikā izmantojamu granulu mehānisko ilgizturību un tilpumblīvumu. Tilpumblīvumu var noteikt arī citiem kurināmā veidiem, kas nav saspiestā formā, piemēram, sķelda, skaidas u.c. Mehānisko ilgizturību ir iespējams noteikt arī briketēm. To var veikt atbilstoši standartam LVS EN ISO 17831-2:2016.
Priekšrocības

Institūta laboratorijās ir uzstādītas modernas testēšanas iekārtas uz kurām strādā augsti kvalificēti darbinieki. Tas nodrošina ticamu un precīzu testēšanas datus iegūšanu un ļauj sagatavot zinātniski pamatotus secinājumus. Turklāt nepieciešamā inventāra izmantošana nav sarežģīta.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumi par biokurināmā analīžu pakalpojumu sniegšanu un starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu. • Līgumi par zinātnisko izpēti.
ID 71
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736