Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Teritorijas attīstības koncepts: konsultācijas un izstrādnes

Nosaukums Teritorijas attīstības koncepts: konsultācijas un izstrādnes
Anotācija

Teritorijas attīstības vīzija sekmē sociālā un finanšu riska minimizāciju un teritorijas attīstības efektīvu sabiedrisko apspriešanu, kā arī optimālu detālplānojuma izstrādāšanu Teritorijas attīstība ir nozīmīgs sociāli ekonomisks tehniski tehnoloģisks ilgtermiņa process, kuram jānodrošina mūsdienīgām prasībām atbilstoša dzīves un darba vide ar sakārtotu sociālo un tehnisko infrastruktūru, estētiski veidotu dabas vidi. Pieļaujot kļūdas teritorijas attīstības risinājumos, tiek radīts diskomforts iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai, tiek sekmēta teritorijas degradācija. Kļūdas praktiski vai nu nevar novērst, vai šim nolūkam nepieciešams būtisks papildus finansējums.

Atslēgas vārdi teritorijas attīstība, racionāla izmantošana, risku analīze, investori, vizualizācija
Autori Sandra Treija
Antra Viļuma
Uģis Bratuškins
Edgars Bondars
Sarmīte Barvika
Jānis Krastiņš
Renāte Čaupale
Struktūrvienība (26000) Arhitektūras fakultāte
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Teritorijas attīstības vīzijas risinājumu pamats – teritorijas stratēģiskās attīstības plāns, tā prioritātes un pašvaldības postulētās vērtības. Teritorijas attīstības vīzijas veido šādas tematiskās grupas:

  • teritorijas analīze;
  • telpiskās attīstības koncepcija;
  • teritorijas atslēgas objekti;
  • ilgtermiņa stratēģiskās prioritātes;
  • atslēgas teritoriju attīstība;
  • rīcības plāns un galvenie ierobežojumi.

Tiek piedāvātas konsultācijas un izstrādnes par vīzijā ietilpstošajām struktūrdaļām.

Iespējamais pielietojums Teritorijas attīstības vīzija var tikt veidota funkcionāli dažādiem centriem (vēsturiski, sabiedriski, kultūras, sporta aktivitāšu, sociālās rehabilitācijas, bērnu un jauniešu utl. centri), pilsētvidei, ūdens tilpņu piekrastes telpiskai organizācijai, veloceļu iekārtošanai, parkiem, tūrisma infrastruktūrai, lidostām utl. objektiem. Teritorijas vīzija izmantojama investoru piesaistei, finansiālo risku izvērtēšanai un sabiedriskās apspriešanas organizēšanai.
Priekšrocības

Attīstības vīzija un tās risinājumi būtiski samazina riskus, sekmē pilsētas, tās atsevišķu teritoriju, pagasta vai novada teritorijas racionālu izmantošanu, veicina atjaunotni un ekonomisko attīstību. Nodrošina kultūrvēsturisko un dabas vides objektu aizsardzību un izmantošanu teritorijas identitātes veidošanā. Ļauj savlaicīgi novērst konfliktus, aktualizē investoru interesi, sekmē prioritāšu noteikšanu un līdz ar to nodrošina precīzāku gan kopējo izmaksu noteikšanu, gan nepieciešamā finansējuma aprēķinu atsevišķiem procesa posmiem.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Konsultācijas par vīzijas tematiskajām grupām. • Līgums par vīzijas atsevišķu tematisko grupu izstrādāšanu.
ID 76
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736