Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Kultūras mantojuma un arhitektūras pieminekļu novērtējums un atjaunotne

Nosaukums Kultūras mantojuma un arhitektūras pieminekļu novērtējums un atjaunotne
Anotācija

Kvalitatīvai dzīves videi jābūt sakoptai, pievilcīgai un ar katrai vietai raksturīgu identitāti. Gan visas valsts, gan lokālas vides tēla identitātes veidošanā nozīmīga loma ir unikālai vēsturiskai apbūvei ar augstu autentiskuma pakāpi. Kultūras mantojuma un arhitektūras pieminekļu šodienas kvalitāte veido citu valstu pārstāvju vērtējumu par valsts attīstību un par kultūras līmeni valstī. Tas aizvien būtiskāk ietekmē ar tūrismu un investīcijām saistīto naudas plūsmu. Identitātes uzturēšanai nepieciešams saglabāt kultūras mantojumu kā cilvēka dzīves kvalitātes nozīmīgu faktoru – apzināt, aizsargāt, uzturēt un iekļaut mūsdienu dzīves apritē materiālo kultūras mantojumu un veicināt kultūrvēsturisku vērtību izpratni sabiedrībā. Darbs ir komplicēts, specifisks, laikietilpīgs un tam ir vajadzīgi relatīvi lieli finanšu ieguldījumi. Optimizācijas nolūkā nepieciešama kvalitatīva sagatavošanās šo darbu veikšanai, procesā iesaistot augsti kvalificētus speciālistus.

Atslēgas vārdi kultūras mantojums, arhitektūras pieminekļi
Autori Jānis Krastiņš
Struktūrvienība (26002) Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Arhitektūras vēstures un teorijas katedra piedāvā:

  • veikt ar kultūrvēsturisku arhitektūras objektu uzturēšanu un atjaunošanu saistītu projektu preventīvu novērtēšanu;
  • izstrādāt ieteikumus arhitektūras pieminekļu restaurācijai un saglabāšanai;
  • organizēt vēsturisko celtņu arhitektonisko un kultūrvēsturisko inventarizāciju un izpēti.

1. att. Brīvības pieminekļa restaurācija.

Iespējamais pielietojums Pakalpojumi izmantojami gan projektēšanas, gan ekspuatācijas posmā. Tos lietderīgi izmantot kultūrvēsturisko ēku īpašniekiem, pasvaldībām, kā arī valsts administratīvajām par kultūras pieminekļiem atbildīgām institūcijām.
Priekšrocības

Piedavato pakalpojumu izmantošana:

  • ļauj minimizē izmaksas;
  • sekmē autentiskuma saglabāšanu;
  • veicina dzīves vides kvalitāti un konkurētspēju.

Pakalpojumus nodrošina augsti kvalificēti speciālisti ar bagātīgu ilggadēju pieredzi.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi. • Kopuzņēmuma izveide.
ID 86
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403