Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Revitalizācijas koncepts: konsultācijas un izstrādnes

Nosaukums Revitalizācijas koncepts: konsultācijas un izstrādnes
Anotācija

Revitalizācija ir teritorijas transformācija Tas ir ilgtermiņa process, kura īstenošanai nepieciešami nozīmīgi finanšu resursi. Lai mazinātu ar procesu saistītos riskus, nepieciešams revitalizācijas koncepts, Revitalizācijas koncepts ir sistēmā apkopoti analītiski materiāli un no tiem izrietoši uzskati par konkrētas teritorijas ilgtermiņa attīstību. Koncepts ir aktuāls priekšnosacījums optimālu lēmumu pieņemšanai. Koncepta pielietojums nodrošina kompleksumu, mērķtiecību, klientu orientētu rīcību, resursu optimizāciju un ilgtspējas principa ievērošanu. Revitalizācijas process veicina iedzīvotāju sociālās struktūras izmaiņas konkrētā teritorijā, jaunu ekonomisko aktivitāšu veidošanos un koncentrēšanos tajā, veicina teritorijas kompaktumu un vides kvalitātes uzlabošanos. Rezultātā teritorija kļūst pievilcīga cilvēkiem ar augstāku pirktspēju, kā arī paaugstina investoru interesi par teritoriju savu interešu apmierināšanai. Telpiskās attīstības perspektīva ir svarīga, lai veidotu vitālu, sakārtotu un dzīvu teritoriju. Nesakārtotas infrastruktūras un nedrošās vides dēļ teritorijas zaudē pievilcību iedzīvotāju un uzņēmēju acīs, tā pastiprinot šo teritoriju turpmāku degradāciju, kulturālo, vizuālo un ekonomisko pagrimumukulturālo, vizuālo un ekonomisko pagrimumu.

Atslēgas vārdi dzīves kvalitāte, revitalizācija, teritorijas ilgtspēja, kompaktuma stratēģija, risku minimizēšana
Autori Sandra Treija
Uģis Bratuškins
Edgars Bondars
Sarmīte Barvika
Jānis Krastiņš
Antra Viļuma
Renāte Čaupale
Struktūrvienība (26000) Arhitektūras fakultāte
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Teritorijas konceptā ir šādas tematiskās grupas:

  • teritorijas holistiska analīze, identificējot aizsargājamos dabas pamatnes elementus (ainava, reljefs, koku grupas);
  • teritorijas nākotnes stipro pušu apraksts un attīstības mērķu noteikšana;
  • prioritāšu jeb attīstības aktivitāšu secības noteikšana;
  • nepieciešamo resursu izvērtējums;
  • teritorijas nākotnes vizualizācijas materiāli.

Tiek piedāvātas konsultācijas un izstrādnes par augšminētajām tematiskajām grupām.

Iespējamais pielietojums Koncepts vai tā atsevišķās tematiskās grupas var izstrādāt: • mikrorajoniem • pilsētu vēsturiskajiem centriem; • pilsētu dārziem; • vecpilsētām; • ostām; • atpūtas un izklaides zonām; • tūrisma objektiem; • pilīm un muižām; • iekškvartālu rekonstrukcijai un labiekārtošanai • citiem līdzīgiem objektiem.
Priekšrocības

Koncepta izmantošanas rezultātā tiek radīta teritorijas identitāte. Pieaug teritorijas ekonomiskā aktivitāte. Rodas jaunas darba iespējas. Palielinās potenciālo investoru ieinteresētība, jo ir noteikts mērķa klients, un vizualizācija pārliecinoši demonstrē investīciju ieguldījumu rezultātus. Koncepts nodrošina augstu efektivitāti apspriedēm ar sabiedrības pārstāvjiem. Revitalizācijas koncepta īstenošana sekmē dabas vides aizsardzību, mazina draudus zaļajai zonai, samazina autotransporta plūsmu, uzlabo vides kvalitāti, samazina inženiertehnisko tīklu garumu, tā uzturēšanas izmaksas un avāriju iespējamību. Sekmē viedas teritorijas izveidi, pārvēršot atjaunotās teritorijas par sabiedrībā iecienītām un prestižām biznesa, dzīvošanas, tūrisma un izklaides vietām. Mazina migrāciju.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Konsultāciju līgumi par teritorijas ilgtermiņa attīstības plāna vai tā sastāvdaļu izstrādāšanu. • Sadarbība koncepta īstenošanā. • Izstrādāšanas līgums.
ID 88
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403