Automātiska vadības sistēma un paņēmiens siltumapgādes tīkla atgaitas temperatūras regulēšanai
Egīls Dzelzītis, Normunds Talcis

Izgudrojums attiecas uz automātiskas vadības sistēmu un paņēmienu sildīšanas plūsmas vadībai starp siltumapgādes tīkliem. Minētā sistēma paredzēta siltumapgādes tīkla atgaitas temperatūras regulēšanai. Vadības sistēma satur spiediena starpības regulatoru (26), kurš saistīts ar turpgaitas (2) un atgaitas (6) cauruļvadiem, kā arī savienots ar programmējamu regulatoru (17) un tīkla sūkni (9). Paņēmiens satur secīgus soļus: (i) vietējo termostatisko vārstu (12h) iestata vietējai sildīšanai, (ii) programmējamais regulators (17) pēc informācijas par starpības izmaiņām starp siltumnesēja turpgaitas (2) un atgaitas (6) cauruļvadiem nosūta regulējošas iedarbes uz tīkla sūkni (9), kuru vada ar proporcionālā spiediena metodi, tādējādi uzlabojot sistēmas darba efektivitāti, pielāgojot siltuma enerģijas avota (15) jaudu gala lietotāju dinamiskam patēriņa jaudas pieprasījumam.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv