Paņēmiens 5,5-dialkilaminobenzil-1,3-dioksān-4,6-dionu iegūšanai
Inese Mieriņa, Māra Jure, Rebeka Anna Līpiņa

Izgudrojums attiecas uz organiskās ķīmijas nozari, konkrētāk, uz jaunu aizvietotu 5,5-(dialkilaminobenzil)-1,3-dioksān-4,6-dionu iegūšanas paņēmienu. Paņēmiens paredzēts savienojumu iegūšanai no arilidēnmeldrumskābēm un aldehīdiem, viena reaktora apstākļos notiekot arilidēnmeldrumskābes un aromātiskā aldehīda reducēšanai un jaunas C-C saites izveidei, produktus izdalot ar vispārpieņemtām metodēm.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv