Termoelektriskais polimēru kompozītmateriāls un tā iegūšana
Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Juris Bitenieks, Krišjānis Buks, Jana Andžāne, Donāts Erts, Juris Dzelme

Izgudrojums attiecas uz nanoelektrisko ierīču izgatavošanai vajadzīgo materiālu termoelektrisko īpašību uzlabošanu.
Izveidots kompozītmateriāls ar palielinātu Zēbeka koeficientu un uzlabotām termoelektriskajām īpašībām, izmantojot modificētas oglekļa nanocaurulītes (CNT) ar uz to virsmas uzsintezētām neorganiska pusvadītāja nanodaļiņām. Uz CNT virsmas ar fizikālo tvaiku nogulsnēšanas metodi var uzsintezēt nanodaļiņas ar šādu sastāvu: A2B3 (A=Sb, Bi; B=Te, Se), pirmkārt, antimona telurīdu. Kompozītmateriāls sastāv no strāvu vadošas polimēru matricas poli(3,4-etilēndioksitiofēns):polistirola sulfonāts (PEDOT:PSS) un tajā disperģētām oglekļa nanocaurulītēm, kuras veido no 0,5 līdz 10 masas % no iegūtā kompozītmateriāla.
Neorganiska pusvadītāja nanodaļiņas, piemēram Sb2Te3 un citi savienojumi A2B3, uzlabo oglekļa nanocaurulīšu termoelektriskās īpašības, vienlaikus ļaujot saglabāt, iegūtā polimēra kompozītmateriāla, deformējamību, kas ir svarīgi liektu vai lokanu virsmu pārklājumiem un veidojot nanoelektriskās ierīces.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv