Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darba drošības un veselības aizsardzība darba vietās es kopumā un Latvijā

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darba drošības un veselības aizsardzība darba vietās es kopumā un Latvijā
Nosaukums angļu valodā Safety and Health at Work in the EU and Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Jānis Bērziņš
Atslēgas vārdi Directive, the Community Strategy, occupational safety and health at work, workers, businesses, psychosocial risks
Anotācija Praktiski izmaiņas Eiropas Savienības ( turpmāk ES ) politikā darba drošības un veselības aizsardzībā darba vietās ieviesa Padomes Direktīva ( 1989. Gada 12.jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā ( 89/391 EEK). Sagatavojot Padomes Direktīvu 89/391 EEK tika ņemti vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 118a pants t.i. Padome ar direktīvām nosaka prasību minimumu, kas jāizpilda, lai veicinātu uzlabojumus attiecībā uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzību darbā vidē, kā arī prasību par to kā šādās direktīvās jāvairās uzlikt tādus administratīvus, finanšu un juridiskus ierobežojumus, kas traucē izveidoties un attīstīties maziem un vidējiem uzņēmumiem. Līdz ar Padomes Direktīvas 89/391 izdošanu visām dalībvalstīm tika noteiktas minimālās prasības darba drošībā un veselības aizsardzībā darba vietās. Dalībvalstīm tiek uzlikti pienākumi savā teritorijā veicināt nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības uzlabojumus, ir jāuzlabo tiesisko aktu sistēmas attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību darba vietās. Kā svarīga norma direktīvā ir ietverta norma par sadarbību starp darba devēju un nodarbinātajiem vai viņu pārstāvjiem. Arī Latvijai, kā ES kandidātvalstij bija Direktīva 89/391 jātransponē valsts likumdošanā, kas tika izdarīts 2001. gada 17. Jūnijā un Darba aizsardzības likums stājās spēkā 2002. gada 1.janvārī. Praktiski ar šī likuma stāšanos spēkā izmainījās arī darba drošības un veselības aizsardzības darbā pamatprincipi, jo tagad par darba drošību un veselības aizsardzību darba vietās visā pilnība atbild darba devējs. Ņemot vērā jauna likuma prasības ir palielinājusies arī nodarbināto un viņu pārstāvju loma risinot darba drošības un veselības aizsardzības jautājumus darba vietās. Darba drošība un veselības aizsardzība darba vietās aptver vienu no ES sociālās politikas svarīgākajiem sektoriem. Lai īstenotu šo politiku kuras pamatā ir Direktīvā 89/391 noteiktās prasības Eiropas Komisija ir apstiprinājusi divas darba drošības un veselības aizsardzības darba vietās Kopienas stratēģijas kuras aptver periodu no 2002. līdz 2006. gadam un no 2007. līdz 2012. gadam.
Anotācija angļu valodā The publication analyses the EU an Latvian Labour protection policy and strategy development after 12 june 1989 framework Directtive 89/391 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. The publication contains the assessment of the situation on the newly discovered risks in the work environment.
Atsauce Bērziņš, J. Darba drošības un veselības aizsardzība darba vietās es kopumā un Latvijā. No: 51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE '2010): konferences rakstu krājums : sekcija "Tehnogēnās vides drošības zinātniskās problēmas", Latvija, Rīga, 14.-16. oktobris, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 129.-135.lpp. ISBN 978-9934-10-128-1.
ID 10060