Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Datorizētās zināšanu pārbaudes stratēģijas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Datorizētās zināšanu pārbaudes stratēģijas
Nosaukums angļu valodā Computer-Based Knowledge Control Strategies
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Natālija Prokofjeva
Atslēgas vārdi computer-based knowledge control, strategies
Anotācija Darbā tiek analizēta zināšanu pārbaudes un novērtēšanas organizācijas problēma datorizētajā apmācībā. Darbā ir aprakstīts datorizētās zināšanu pārbaudes (ZP) modelis, galvenie ZP posmi: jautājumu formēšana, balstoties uz kontroles uzdevumiem no DB; to iesniegšana studentam un viņa/-s atbildes saņemšana; atzīmes izlikšana. Darbā arī piedāvāta ZP metožu un zināšanu novērtēšanas modeļu klasifikācija. Izšķir neadaptīvas, daļēji adaptīvas un pilnīgi adaptīvas zināšanu pārbaudes novadīšanas metodes. Studentu sekmības kontrole var būt realizēta, ņemot vērā dažādus atzīmes formēšanas kritērijus. Atkarībā no tā zināšanu vērtēšanas modeļus var iedalīt trijās klasēs: modeļi, balstīti uz kvantitatīviem kritērijiem; modeļi, balstīti uz varbūtības kritērijiem; modeļi, balstīti uz klasifikācijas kritērijiem. Darbā ir izskatītas iespējamas ZP novadīšanas stratēģijas, parādīti IT speciālistu un augstākās izglītības iestāžu pasniedzēju aptaujas rezultāti, kas bija saistīta ar dažādu ZP novadīšanas metožu izmantošanu sākuma, tekošās, robežas un beigu kontroles laikā. Piedāvātā zināšanu pārbaudes organizēšanas un novērtēšanas metožu un modeļu klasifikācija var būt lietderīga ZP sistēmu izstrādātājiem un mācību spēkiem ZP stratēģiju izvēlei. Tālāk tiek plānots turpināt pētījumus šajā virzienā ar mērķi izstrādāt rekomendācijas izskatīto ZP metožu un modeļu lietošanai adaptīvas zināšanu pārbaudes organizēšanai.
Anotācija angļu valodā The paper studies an organization problem of knowledge control and evaluation in computer-based teaching. Knowledge control problem is reviewed considering two aspects: methodical and technical. The work describes knowledge control model, the basic KC steps: questions forming using control tasks form DB; their presenting to student and his/her answer capturing, possible with feedback; mark’s defining. The paper also shows the classification of KC methods and knowledge assessment models. There are not adaptive, partly adaptive and fully adaptive knowledge control organization methods. Students’ success control can be implemented, considering various mark forming criteria. Depending on that knowledge assessment models can be classified into three main groups: models, based on quantitative criteria; models, based on probability criteria; models, based on classification criteria. The paper outlines possible KC strategies, shows higher education institution tutors questionnaire results, which was done with the goal to find out the most appropriate KC organizing methods during beginning, current, border and final control. The offered knowledge control organizing and assessment methods and models classification can be useful for KC systems developers and tutors while choosing KC strategy. It is planned to continue the research with the goal to develop recommendations for investigated KC methods and models usage in knowledge control organization.
Atsauce Prokofjeva, N. Datorizētās zināšanu pārbaudes stratēģijas. Lietišķās datorsistēmas. Nr.26, 2006, 124.-131.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts
ID 10238