Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apģērbu antropometriskā parametrizācija. 1. daļa: Vadmēri

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apģērbu antropometriskā parametrizācija. 1. daļa: Vadmēri, lielumatbilstības intervāli un skalas
Nosaukums angļu valodā Anthropometric Parameters of Clothing: Part 1: Key Dimensions, Inter-Size Intervals, Partition Scales
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivars Krieviņš
Atslēgas vārdi clothing, sizes, key dimensions, inter-size intervals, partition scales
Anotācija Apģērbu antropometriskās parametrizācijas divdaļīgā apskata iesākumā vispārinātas prasības, kādas izvirza viendimensiālo, divdimensiālo un trīsdimensiālo augumlielumu vadmēru izvēlei un to lielumatbilstības psihofiziskās indiferences intervālu pamatojamībai, ievērojot, ka to platumi varētu variēt robežās no 0 cm līdz pilnam vadmēra mainības diapazonam, tad nosakot tikai viena universālā augumlieluma pietiekamību. Piedāvāts aritmētiskās progresijas tipa modelis iLn = (iL0 + id.n) dažādu augumlielumu skalu atveidošanai, konstruēšanai un vizualizēšanai, lai atvieglotu atšķirīgo lielumojumu izpratni un pamatotu augumlielumu datorizētās identifikācijas algoritmizējamību. Uzskatāmi atspoguļotas atšķirības starp Austrumeiropas (bij. SEPP dalībvalstu) standartu, VFR sieviešu virsdrēbju normēto tabulogrammu un EN 13402 krūšu lielumu sistēmām, vienā diagrammā savietojot attiecīgo veidojumu kāpniskās funkcijas, lai kvantitatīvi izvērtētu augumlielumu savstarpējo aizstājamību. Tādējādi formulēti priekšnosacījumi turpmākajai tipfigūru optimālā skaita aprēķināšanai, to lielumizmēru izskaitļošanai, augumlielumu marķēšanai un lielumatbilstības pārbaudāmībai, kas izklāstīts raksta otrajā daļā.
Anotācija angļu valodā In the beginning of the bipartite review on anthropometric parameters of ready-to-wear garments there are generalized requirements for the control dimensions choice among body measurements for one-, two-, or three-dimensional sizing purposes and that for psychophysically feasible inter-size indifference interval widths well-known as variable from the algebraic zero to the full range of measurements variability as in the case of a universal “one-size-fits-all”. An arithmetic progression type model iLn = (iL0 + id.n) is proposed for description of the key or control dimension scale partition to facilitate understanding various size sets and to validate logical design (algorithm) for computerized size identification. Depicting differences among Eastern European (former CMEA standards), German DOB-94, and EN 13402 chest/bust sizes respective graphs of the sizing step functions are superimposed thus quantitatively visualizing meanings of various menswear and womenswear size designations and estimating interchangeability of them. On the basis of the introduced prerequisites there are enabled further calculations of the optimal number of figure types, standardization of their dimensions, as well as size labelling and fit provability considerations to follow up in the second part of the paper.
Atsauce Krieviņš, I. Apģērbu antropometriskā parametrizācija. 1. daļa: Vadmēri, lielumatbilstības intervāli un skalas. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 72.-81.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10268