Kompozīto koksnes konstrukciju elementu šļūde liecē
2011
Andris Baikovs

Aizstāvēšana
11.11.2011. 14:30, Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, sēžu zālē

Zinātniskais vadītājs
Kārlis Rocēns

Recenzenti
Henn Tuherm, Ivars Knēts, Ainārs Paeglītis

Pašlaik plātnes, kas ražotas no kokskaidām, kokšiedrām vai lobskaidām plaši tiek izmantotas mazstāvu būvniecibā. Šādu materiālu ražošana iespējams plaši lietot mazvērtīgu koksni un kokapstrādes rūpniecības atliekas, tāda veida atbalstot zaļo jeb ilgtspējīgo būvniecību, kas balstīta uz maksimāli dabu saudzējošu dzīves vides radīšanu. Viens no zaļas būvniecības pamatprincipiem ir izmantot celtniecības materiālus, kas iegūti no atjaunojamiem resursiem, piemēram, koksnes, ka ari no atkārtoti pārstradatiem neatjaunojamiem resursiem – plastmasas. Dzīves cikla perspektīva koksne ka celtniecības materiāls ir videi izdevīga izvēle, jo ekologu vide pastāv uzskats, ka viens no lielākajiem draudiem mūsdienu sabiedrībai ir klimata izmaiņas, ko izraisa siltumnīcas efektu veicinošas gāzes, piemēram, oglekļa dioksīds CO2; savukārt koksnes produkti un koka ēkas uzglāba oglekļa dioksīdu ilgāka laika posma - izmantojot daļu nojaucamo ēku koksnes elementu enerģijas ieguvei, klimatu ietekmējošo gāzu apjomu var ievērojami samazināt, jo tie aizstāj fosilas degvielas, piemēram, naftas, izmantošanu.


Atslēgas vārdi
composite wooden elements

Baikovs, Andris. Kompozīto koksnes konstrukciju elementu šļūde liecē. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 110 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196