Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas uzņēmumos

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 30.06.2010 10:00, RTU, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119.auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Improving the Working Time Estimation in Latvian Sewing Companies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Dana Beļakova
Atslēgas vārdi Working time estimation and standartization, garment production
Anotācija Promocijas darbā „Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas uzņēmumos” apkopota un sistematizēta informācija par darba laika izlietojuma šūšanas rūpniecībai specializētajām normēšanas empīriskajām, aprēķinu un kombinētajām metodēm, kas pamatota ar šūšanas rūpniecības jauno un esošo speciālistu izglītošanas nepieciešamību darba laika izlietojuma normēšanā, metožu pārzināšanā un pārliecināšanā par detalizētāku darba organizācijas un normēšanas analīzes metožu izvēli. Teorētiskais materiāls papildināts ar metožu lietojuma blokshēmām. Balstoties uz apkopoto teorētisko materiālu par darba laika izlietojuma normēšanas metodēm veikta to salīdzinoša satura un lietojuma analīze, parādot metožu iespējas, lietojuma apgabalus, ticamību un iespējamās novirzes praktiskajā darbībā. Analizējot pieejamo publicēto informāciju par vispārēja lietojuma un specializētajām automatizētajām ražošanas procesu projektēšanas un vadības sistēmām un pieredzi darbā ar specializēto sistēmu SSD (Standard Sewing Data), parādīta to klasifikācija, sistematizācija un salīdzinājums. Balstoties uz sešos Latvijas šūšanas uzņēmumos veikto pētījumu atspoguļotas darba standartu noteikšanā un darba izlietojumu analīzē lietotās metodes, dokumentācija un sasaiste ar pārējām ražošanas pārvaldes funkcijām Latvijas šūšanas uzņēmumu praksē. Veikta pētījuma procesā apzināto problēmu analīze, sistematizēti to cēloņi piedāvātā klasifikācijā, kā arī piedāvāti iespējamie tehnoloģiskie un ergonomiskie risinājumi. Promocijas darba ietvaros veikta darba laika izlietojuma normēšanas metožu/instrumentu sniegto darbietilpību rezultātu salīdzinoša analīze, nosakot lietojuma priekšrocības un trūkumus, sniegto datu precizitāti un novirzes no praktiskajā darbībā sasniegtajiem darbietilpību standartiem, konstatējot iespējamos noviržu iemeslus. Darba laika izlietojuma noteikšanai virsdrēbju sortimenta grupā nepieciešamo datu analīzes un sistematizācijas rezultātā izveidotas manuālā, mašīnu-roku un mašīnu darbu datu hierarhiskās struktūras, uz kuru pamata veidota datu vadības struktūra. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā un satur 180 lapaspuses, 8 nodaļas, 76 attēlus, 65 tabulas, 3 pielikumus (3.pielikums atsevišķā sējumā) un 85 literatūras avotus.
Anotācija angļu valodā The doctoral thesis „Improving the Working Time Estimation in Latvian Sewing Companies” compiles and systemizes the information on specialized empirical, calculation and combined data bases of working time expenditure standardization for the sewing industry, justified by the necessity of educating the sewing industry’s new and existing staff on working time expenditure standardization, method management and persuasion on a more detailed choice of labour organization and standardization analysis techniques. The theoretical material is supplemented with flow charts of the usage methods. Based on the collected theoretical material on the working time standardization methods a comparative analysis of content and application has been set up, showing the potential of the methods, the areas of usage, the reliability and possible deviations in the practical operation. Analyzing the available published information on the general-purpose and specialized automated manufacturing process designing and management systems and the experience working with the specialized system SSD, their classification, systematization and comparison has been displayed. Based on the studies performed in six Latvian sewing companies the methods used in the standard determination and the working time expenditure analysis methods, documentation and the link between other production management functions in Latvian sewing enterprises in practice have been reflected. An analysis of the problems identified in the process of the study has been performed, the causes have been systemized and classified, and potential technological and ergonomic solutions have been offered. Within the framework of the thesis a comparative analysis of the working time expenditure standardization method/tool labour-intensity results has been performed, determining the advantages and disadvantages, the precision of the data and the deviations from the labour intensity standards given in practice, finding the possible causes of deviations. To determine the working time expenditure for the outdoor clothes assortment group, as a result of the analysis and systematization of the necessary data, a manual, a machine-manual and a machine work hierarchicals structures has been set up, upon which the data management structure has been based. The doctoral thesis has been written in Latvian and contains 180 pages, 8 chapters, 76 pictures, 65 tables, 3 annexes (the 3rd annex is in a separate volume) and 85 literary sources.
Atsauce Beļakova, Dana. Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas uzņēmumos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2010. 180 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 11009