Izplūdušās loģikas kontrolleru algoritmu izpēte pasažieru transporta salona siltuma komforta vadībai
2011
Ivars Beinarts

Aizstāvēšana
02.11.2011. 15:00, EEF, Kronvalda bulvārī 1, 117.telpa

Zinātniskais vadītājs
Anatolijs Ļevčenkovs

Recenzenti
Ivars Raņķis, Egīls Dzelzītis, Žilvinas Bazaras

Promocijas darba mērķis ir rekomendāciju un praktiska pielietojuma metožu izstrāde un izpēte sabiedriskā transporta pasažieru salona apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu (AVGK) optimālas vadības sistēmai, palielinot elektrotransporta pasažieru komforta līmeni, un ņemot vērā sistēmas elektroenerģijas patēriņa samazināšanas nepieciešamību. Darba ievadā ir veikts pieejamās literatūras un publikāciju apskats par promocijas darbā apskatīto tēmu. Darba pirmajā nodaļā ir veikta darba uzdevuma nostādne, aprakstīta tēmas aktualitāte un definēti darbā sasniedzamie mērķi. Darba otrajā nodaļā tiek konkretizētas ziņas par izpētes objektu- vilciena pasažieru salona mikroklimata vidi, to raksturojošajiem un ietekmējošajiem faktoriem, pasažieru komfortu raksturojošajiem parametriem un tos definējošajiem standartiem. Šajā daļā ir dotas ziņas par AVGK iekārtas spēka agregātu- sildītāju, kondicionētāju un gaisa plūsmas ventilatoru uzbūvi un tos raksturojošajiem parametriem. Darba trešajā nodaļā tiek izstrādāti sistēmas vadībā pielietojamo intelektuālo vadības metožu teorētiskie aspekti un to loma AVGK iekārtas vadībā, kā arī tiek iztirzāts to iespējamais pielietojums vadības sistēmā. Darba ceturtajā nodaļā tiek aprakstīta izstrādātās AVGK sistēmas vadības realizācija, tiek dota vadības sistēmas struktūrshēma, vadības algoritms un tiek dots autora redzējums par bezvadu tehnoloģiju pielietojumu sistēmas darbībā. Darba piektajā nodaļā ir veikta izstrādātās sistēmas eksperimentālā pārbaude un AVGK vadības sistēmas svarīgāko mezglu datormodelēšana, aprakstīts modelēšanas un eksperimentu process, pielietotais aprīkojums un datorprogrammas, tiek doti eksperimentos iegūtie rezultāti. Darba secinājumos tiek veikta paveiktā darba analīze. Tiek iztirzāta pielietoto metožu efektivitāte un lietderība, izstrādātās vadības struktūrshēmas pielietojamība AVGK sistēmu vadībā, kā arī pielietoto vadības metožu ietekme uz elektroenerģijas patēriņu un pasažieru komforta līmeni. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 121 lapaspusēm, kas satur 114 attēlus un diagrammas, 6 tabulas, kā arī atsauces uz 151 literatūras avotiem un 26 autora publikācijām un tam ir 2 pielikumi uz 50 lapaspusēm.


Atslēgas vārdi
Fuzzy logic, HVAC, thermal comfort

Beinarts, Ivars. Izplūdušās loģikas kontrolleru algoritmu izpēte pasažieru transporta salona siltuma komforta vadībai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 171 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196