Datorsistēmu testēšanas automatizācijas metodes, rīki un efektivitāte
2011
Aleksandrs Suhorukovs

Aizstāvēšana
05.12.2011. 14:30, DITF, Meža ielā 1/3, 202. aud

Zinātniskais vadītājs
Larisa Zaiceva

Recenzenti
Uldis Sukovskis, Mārtiņš Gills, Radi Romansky

Promocijas darbs veltīts datorsistēmu testēšanas automatizācijas metodēm un rīkiem, kā arī to efektivitātes novērtēšanai. Darbā tiek izskatīti aktuālie automatizētās testēšanas attīstības virzieni, tiek klasificēti populāri testu automatizācijas rīki. Tiek izstrādāts vienots automatizētās testēšanas modelis, kas augstā līmenī apraksta automatizēto testēšanu, atspoguļojot potenciāli automatizējamas programmatūras testēšanas aktivitātes. Tiek izstrādāts matemātiskais automatizētās testēšanas efektivitātes novērtēšanas modelis, kas ļauj panākt racionālu ierobežota testēšanas laika izmantošanu. Tiek izstrādātas automatizētas testu komplektu ģenerēšanas un adaptīvas veiktspējas testēšanas metodes, uz kuru pamata tiek izstrādāti rīki, kuri ir aprobēti reālos projektos. Darbs sastāv no ievada, sešām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā daļā tiek sniegts ieskats automatizētās testēšanas vēsturē, tiek apskatīti mūsdienās aktuālie testu ģenerēšanas metožu pētījumu virzieni, kā arī tiek piedāvāta testu automatizācijas rīku klasifikācija, pēc kuras tiek klasificēti 32 populārie rīki. Otrajā daļa tiek sniegts pārskats par testu automatizācijas rīku un testu programmatūras izstrādes procesiem, kā arī tiek aprakstīts izstrādātais vienots automatizētās testēšanas modelis. Trešajā daļā tiek aprakstīts izstrādātais automatizētās testēšanas efektivitātes novērtēšanas modelis. Ceturtajā daļā tiek aprakstīti izstrādātie automatizētās testu komplektu ģenerēšanas risinājumi. Piektajā daļā tiek aprakstīts izstrādātais veiktspējas testēšanas rīks un izstrādātā adaptīvā veiktspējas testēšanas metode. Sestajā daļā tiek īsi raksturota ceturtajā un piektajā daļā aprakstīto risinājumu ieviešanas un izmantošanas pieredze reālos projektos. Darbs satur 130 lpp. teksta, 30 attēlus, 8 tabulas un 130 bibliogrāfiskos avotus.


Atslēgas vārdi
Software testing, test automation

Suhorukovs, Aleksandrs. Datorsistēmu testēšanas automatizācijas metodes, rīki un efektivitāte. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 130 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196