Atalgojuma sistēmas ietekmējošie faktori valsts iestādēs
Starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" tēzes 2011
Gaļina Kozaka, Judīte Jakubāne

Darbā tiek pētītas iespējas pilnveidot valsts iestāžu atalgojuma sistēmu, izstrādāti ieteikumi valsts tiešās pārvaldes iestādes atalgojuma sistēmas pilnveidošanai, ņemot vērā personāla vadības teoriju un darbinieku apmierinātību ar atalgojuma sistēmu. Uzņēmējdarbībā atalgojumu ietekmē tirgus regulējošais mehānisms, bet īpaša situācija atalgojuma jomā ir valsts iestādēs, kur darbinieku atalgojums tiek regulēts mākslīgi ar dažādu normatīvo aktu un budžeta sadales principu palīdzību. Izveidotās atalgojuma sistēmas kvalitāte būtiski ietekmē darbinieku apmierinātību un caur to arī darbiniekos ieguldīto investīciju atdevi. Pastāvošā valsts iestāžu atalgojuma sistēma ir vērsta uz maksāšanu par to, ka cilvēks par savu darba vietu ir izvēlējies valsts pārvaldi, profesionālās kompetences un darba rezultātus atstājot otrajā plānā. Tāpēc nemainot līdzšinējo atalgojuma sistēmu, nav iespējams izveidot efektīvu valsts pārvaldi. Pētījumu rezultātā tiek izstrādāti priekšlikumi valsts iestādes atalgojuma sistēmas pilnveidošanai, kuri atļauj izveidot kvalificētu un motivētu iestādes personāla sastāvu, kas darbojas iestādes funkcionēšanas mērķa sasniegšanas virzienā un attaisno cilvēku resursos ieguldītās investīcijas.


Atslēgas vārdi
Government institution, remuneration system, employee motivation

Kozaka, G., Jakubāne, J. Atalgojuma sistēmas ietekmējošie faktori valsts iestādēs. No: Starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" tēzes, Latvija, Daugavpils, 3.-5. novembris, 2011. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule": Daugavpils Universitāte, 2011, 10.-10.lpp. ISBN 978-9984-14-545-7.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196