Elektrisko induktorspoļu starpvijumu izolācijas augstfrekvences diagnostikas metožu un iekārtu izpēte un izveide
2011
Edgars Dreimanis

Aizstāvēšana
27.12.2011. 14:30, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117

Zinātniskais vadītājs
Ivars Raņķis

Recenzenti
Leonīds Ribickis, Leonards Latkovskis, Andris Šnīders

Promocijas darba tēma ir „Elektrisko induktorspoļu starpvijumu izolācijas augstfrekvences diagnostikas metožu un iekārtu izpēte un izveide”. Darbs sastāv no 131 lapas, 104 attēla, 1 tabulas. Darbā izmantoti 114 literatūras avoti, 1 pielikums. Promocijas darbā apskatītas esošas starpvijumu izolācijas diagnostikas metodes, to principi, pielietojums un ierobežotās iespējas. Izstrādāta jauna starpvijumu izolācijas diagnostikas metode uz rezonanses invertora pustilta shēmas principa. Darba analītiskajā daļā izstrādāta un izanalizēta izolācijas pārbaudes metode. Tā salīdzināta ar esošajām pārbaudes metodēm. Norādīti gadījumi, kad ieteicams lietot tieši šo metodi. Norādītas priekšrocības attiecībā pret pārējām metodēm. Darba aprēķinu daļā izstrādāta metodika parametru izvēlei pie dažādām spolēm un darba ierobežojošiem parametriem. Apskatīti procesi, kas norisinās izolācijas pārbaudes procesa gaitā bojājuma gadījumā, un rasta iespēja šos bojājumus konstatēt krietni efektīvāk nekā esošās metodes. Izveidota metode ar etalonspoli, kad spolei ieslēdz etalonspoli ar praktiski no frekvences nemainīgu rezistanci, tad iespējams daļēji ierobežot spoles strāvas strauju samazināšanos pie frekvences pieauguma, un panākt augstākus spriegumus uz spoles pie vienām un tām pašām frekvencēm. Tādejādi iegūta uzlabota shēma ar efektīvākiem darba parametriem. Darba eksperimentālajā daļā veikti eksperimenti ar spoli, pārbaudot metodes atbilstību teorētiskajai bāzei. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar datorsimulācijās un aprēķinos iegūtajiem rezultātiem. Izdarīti secinājumi par metodes atbilstību dotajam darba uzdevumam. Norādīti iespējamie metodes pielietošanas gadījumi.


Atslēgas vārdi
rezonanses invertors, spole, izolācija (resonant inverter, coil, insulation)

Dreimanis, Edgars. Elektrisko induktorspoļu starpvijumu izolācijas augstfrekvences diagnostikas metožu un iekārtu izpēte un izveide. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 131 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196