Skolotāju kompetences un jauniešu pasaules uzskats
2012
Beate Garjāne, Inese Augstkalne

Izglītība, ko iegūst skolā, ir svarīga sabiedrības attīstībai, jo šajā periodā notiek jauniešu personības un pasaules uzskata veidošanās. Raksta mērķis iratklāt, vai un kā skolotāja profesijas standartā noteiktās kompetences un to realizācija var ietekmēt šo procesu. Analīzei izmantojot kontentanalīzes metodi, pētījuma gaitā konstatēts, ka skolotāja profesijas standarts neizvirza prasības pēc metakompetencēm. Secināts, ka tajā nepamatoti sašaurināts kompetences jēdziens, tādējādi nepietiekami īstenojot humānās izglītības saturu. Kopumā standarta projekta prasību izpilde ir iespējama tikai skolotāju profesionālās sagatavošanas pārmaiņu rezultātā, akcentējot topošo skolotāju pasaules uzskata veidošanos.


Atslēgas vārdi
world-view, education, competencies, metacompetency

Garjāne, B., Augstkalne, I. Skolotāju kompetences un jauniešu pasaules uzskats. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 2012, 64.-67.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196