Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sportista personības veidošanās un attīstība

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sportista personības veidošanās un attīstība
Nosaukums angļu valodā The Formation and Development of an Athlete’s Personality
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Agita Ābele
Peteris Egle
Aino Kuzņecova
Atslēgas vārdi athlete's personality, sports, socialisation, development
Anotācija Rakstā izvērtēti būtiskākie sportista personības veidošanās un attīstības faktori. Pētījumā tika pielietota teorētiskā metode – zinātniskās literatūras analīze un empīriskā – treneru anketēšana. Pētījums balstījās uz personības izpētes sistēmisko pieeju un socializācijas procesa ietekmju izvērtējumu specifiskajā sporta vidē. Iegūtie rezultāti liecina, ka sports izteikti sekmē personības attīstību pozitīvā aspektā ar specifiskās mikro un makrovides faktoru un individuālpsiholoģisko faktoru ietekmi.
Anotācija angļu valodā Intrinsic factors that affect the formation and development of an athlete’s personality have been analyzed in this article. The theoretical and practical methods used in the research are as follows: literature analysis and a questionnaire survey. The research is based on a systematic approach to examining the personality of an athlete and on the analysis of the effects of the socializing process in the specific sporting environment. Sports are humane in their nature despite the everpresent competitiveness, because sporting promotes personality development, and helps find undiscovered capabilities of the human organism and spirit. The fulfilment of humanistic potential does not happen on its own, and depends on purposes for which the society uses sports. The results gained indicate that sports definitely have a positive influence on the formation and development of a personality. Some of the negative consequences of sports as a socialization factor on the formation of athlete’s personality have also been pointed out. The race for medals and records has led to the origination of such negative occurrences in sport as striving for the victory at any price, doping, early specialisation, strictness, violence, etc. The factors of specific macro and micro environments have been analysed, the role of individually-psychological factors on the formation and development of an athlete’s personality has been shown.
Atsauce Ābele, A., Egle, P., Kuzņecova, A. Sportista personības veidošanās un attīstība. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 2012, 101.-107.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13128