Apvienotās ekspluatācijas pieejas izstrāde lieljaudas transformatoru tehniskā stāvokļa noteikšanai
2012
Gerards Gavrilovs

Aizstāvēšana
25.07.2012. 11:30, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Jānis Dainis Dirba, Sandra Vītoliņa

Recenzenti
Jānis Gerhards, Žilvinas Bazaras, Vladislavs Pugačevs

Elektroapgādes drošums ieņem nozīmīgu vietu enerģētikā. Ik gadus pieaug gan elektroenerģijas lietotāju skaits, gan izlietotās elektroenerģijas daudzums. Līdz ar to pieaug zaudējumi, kuri rodas gan lietotājam, gan pārvades operatoram un elektroenerģijas ražotājam gadījumā, ja tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde. Elektroapgādes drošums lielā mērā ir atkarīgs no iekārtu drošuma, kuras ir iekļautas elektroapgādes ķēdē no ģeneratoriem līdz elektroenerģijas patērētājiem. Iekārtu, t.sk. lieljaudas transformatoru drošums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, šajā darbā uzmanību pievēršot lieljaudas transformatoru tehniskajam stāvoklim. Lieljaudas transformators ir viens no energosistēmas galvenajiem elementiem, kas lielā mērā nosaka elektroapgādes drošumu. Tāpēc šajā darbā uzmanība tiek vērsta transformatoru ekspluatācijai, diagnostikai, tehniskā stāvokļa prognozēšanai, defekta noteikšanai un riska novērtēšanai  parādīta transformatoru profilakses un ekspluatācijas evolūcija no remontiem pēc fiksēta grafika līdz tehniskā stāvokļa kontrolei un ekspluatācijai ar pieļaujamo riska pakāpi un atlikušā darbmūža prognozēšanu. Ārkārtīgi svarīgi izvēlēties pilnāku un kvalitatīvu diagnostikas metodi, kura pielietojama transformatoru atsevišķu mezglu, izolācijas eļļas un cietās izolācijas īpašību novērtēšanai un kura ir piemērojama attiecīgajai ekspluatācijas pieejai. Informācijai, kuru iegūst, veicot objekta diagnostiku, jābūt pilnīgai un nepārprotamai. Tai ir jāataino objekta izolācijas stāvokli uz iegūtās informācijas pamata. Diagnostikas metodei ir jādod pilnīgs priekšstats par pētāmo objektu, pretējā gadījumā objekta drošums netiek novērtēts pareizi. Šajā darbā piedāvāts: lieljaudas transformatoru iespējamo ekspluatācijas pieeju (stratēģiju) apskats, tehniskā stāvokļa noteikšanas metodoloģija (TSI – tehniskā stāvokļa indekss) un vērtēšanas kritēriji, tehniskā stāvokļa prognozēšanas metode un paņēmieni transformatoru atteiču un defekta novērtēšanai ar turpmāku riska pakāpes noteikšanu. Darbā izstrādāts tehniskā stāvokļa noteikšanas algoritms, kas balstās uz Latvijas Republikas Pārvades Sistēmas Operatora (turpmāk LR PSO) pielietojamo diagnostikas metožu kopumu.


Atslēgas vārdi
High power transformer, maintenance, diagnostic, technical condition

Gavrilovs, Gerards. Apvienotās ekspluatācijas pieejas izstrāde lieljaudas transformatoru tehniskā stāvokļa noteikšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 118 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196