Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ilgtermiņa kapitāla veidošanās problēmas Latvijā

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ilgtermiņa kapitāla veidošanās problēmas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Long-Term Capital Formation Problems in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Anželika Berķe-Berga
Inna Dovladbekova
Atslēgas vārdi capital market, securities market, deposits, loans, pension funds
Anotācija Rakstā apskatītas ilgtermiņa kapitāla veidošanās iespējas un ar šo procesu saistītās problēmas Latvijas kapitāla tirgū. Kapitāls tiek uzkrāts, koncentrēts, centralizēts un ieguldīts finanšu tirgos, proti - vērtspapīru tirgū, banku kapitāla tirgū un pensiju un apdrošināšanas fondos. Investīciju ienesīguma stabilitāte ir tieši atkarīga no noguldījumu termiņa. Rakstā ir aplūkoti Latvijas vērtspapīru tirgus, banku kapitāla tirgus un pensiju fondu tirgus, tur šobrīd esošā situācija un problēmas. Latvijas mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu, likvīdu un efektīvu kapitāla tirgu, kas spētu nodrošināt vietējiem uzņēmumiem alternatīvas finansēšanas formas. Turklāt privātie ietaupījumi varētu tikt mobilizēti caur kopējām ieguldījumu organizācijām - ieguldījumu fondiem un privātajiem pensiju fondiem. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir jāatrisina dažādi uzdevumi. Vērtspapīru tirgū - pievilcīgu emitentu piesaiste; banku kapitāla tirgū - ilgtermiņa noguldījumu kapitāla palielināšana; pensiju fondu tirgū - sekmīgas fondu attīstības, darbības un uzraudzības nodrošināšana.
Anotācija angļu valodā This article outlines the possibilities and related problems of long-term capital formation in the capital market of Latvia. The capital is being accumulated, concentrated and invested inti financial markets, e.g., the stock market, bank capital market, exchange market and pension and insurance funds market. The stability of returns on investments directly depends on the term of investment. The authors present an insight into the Latvian stock market, the bank capital market and the pension funds market, the situation and problems related with these areas. The target of Latvia is to develop a competitive, liquid and effective capital market that could provide local companies with alternative forms of financing. In addition to that, private savings could also be mobilized through joint investment organizations, such as investment funds and private pension funds.
Atsauce Berķe-Berga, A., Dovladbekova, I. Ilgtermiņa kapitāla veidošanās problēmas Latvijā. No: Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-11. oktobris, 2003. Rīga: RTU Izdevniecība, 2004, 31.-39.lpp. ISBN 9984-32-512-1.
ID 13598