Moduļveida saules un granulu kombinētā sistēma daudzdzīvokļu ēkai. Eksperimentālā izpēte un optimizācija
2012
Aivars Žandeckis

Aizstāvēšana
06.09.2012. 15:00, EEF, Kronvalda bulvāris 1 - 21

Zinātniskais vadītājs
Dagnija Blumberga, Claudio Rochas

Recenzenti
Vytautas Martinaitis, Ritvars Sudārs, Mārtiņš Gedrovičs

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK reglamentē atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas veicināšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Saskaľā ar šīs Direktīvas 4. pielikumu Latvija tiesiski apľēmās palielināt no atjaunojamiem energoresursiem saraţotās enerģijas īpatsvaru bruto gala patēriľā no 32,6 % 2005. gadā līdz 40,0 % 2020. gadā. Šo mērķi nav iespējams sasniegt ar vienu risinājumu vai mehānismu, ir nepieciešama kompleksā stratēģija, kas iekļauj energoefektivitātes un AER izmantošanas jautājumus visos tautsaimniecības sektoros ieskaitot rūpniecības, transporta, sabiedrisko, dzīvojamo un lauksaimniecības sektorus. Dzīvojamais sektors ir galvenais siltumenerģijas patērētājs Latvijā, un tam ir milzīgs potenciāls AER izmantošanā un energoefektivitātes paaugstināšanā. Šajā darbā tika izstrādāta, uzstādīta un optimizēta saules un granulu kombinētā sistēma daudzdzīvokļu ēkas siltumapgādei. Tas ir daudzdzīvokļu ēku siltumapgādes risinājums, kas pilnībā balstās uz vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu un ir piemērots Latvijas klimatiskiem apstākļiem. TRNSYS simulācijas programmā ir izveidots kombinētās sistēmas determinēts matemātisks modelis. Modelis tika validēts izmantojot eksperimentālās sistēmas monitoringa rezultātus un darbā tika izmantots daţādu tehnisko risinājumu ekonomiskai optimizācijai, sistēmas darbības analīzei un optimizācijai. Izmantojot mazas jaudas granulu katlu, laboratorijas apstākļos tika veikti vairāki degšanas eksperimenti ar mērķi noteikt degšanas gaisa daudzuma ietekmi uz katla darbības rādītājiem. Eksperimentu rezultāti tika izmantoti kombinētajā sistēmā uzstādītā granulu katla darbības optimizācijai. Darba ietvaros tika izstrādāta sistēmas darbības parametru optimizācijas metodika. Metodika ļauj kompleksi analizēt parametru ietekmi uz sistēmas darbības rādītājiem un atrast optimālo darbības parametru kombināciju. Metode balstās uz TRNSYS dinamiskās simulācijas, vairāku parametru nelineāro regresijas analīzes un stāva kāpuma metodes pielietošanu regresijas vienādojumu optimizācijai. Izstrādātā metode ir universāla un ir izmantojama līdzīgu sistēmu analīzei un optimizācijai. Šim pētījumam ir vairākas mērķa grupas, starp tām ir daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji, iekārtu uzstādītāji un izplatītāji, granulu apkures iekārtu un moduļveida katlumāju raţotāji, pašvaldības, likumdošanas institūciju pārstāvji un investori.


Atslēgas vārdi
Solar and pellet combisystem, apartment buildings, development, simulation, monitoring, optimization

Žandeckis, Aivars. Moduļveida saules un granulu kombinētā sistēma daudzdzīvokļu ēkai. Eksperimentālā izpēte un optimizācija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 122 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196