Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Metamodelēšanas pielietojums dinamisku sistēmu analīzē un optimizācijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 26.10.2012 15:00, Transporta un Mašīnzinību fakultāte, Mehānikas institūts, Ezermalas iela 6, 302. telpa
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Metamodelēšanas pielietojums dinamisku sistēmu analīzē un optimizācijā
Nosaukums angļu valodā Using Metamodeling for the Analysis and Optimization of Dynamic Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Agrita Eiduka
Atslēgas vārdi metamodeling, optimization, vibropressing process
Anotācija Promocijas darbs veltīts metamodelēšanas pielietojumam dinamisku sistēmu analīzei un optimizācijai. Izstrādāta metodika dinamisku sistēmu metamodeļu veidošanai uz skaitlisko un naturālo eksperimentu bāzes un šo metamodeļu pielietošanai daudzkriteriālajā optimizācijā. Metodes būtība ir dinamiskās sistēmas pārejas vai stacionārā procesa vienkāršota modeļa (metamodeļa) izveide, aprakstot to ar nelielu parametru skaitu. Pēc tam ar skaitlisko un naturālo eksperimentu un moderno neparametrisko aproksimācijas metožu palīdzību tiek izveidots matemātiskais modelis, kurš apraksta pārejas procesa parametru atkarību no sistēmas variējamajiem ieejas faktoriem. Šis modelis tālāk ir izmantojams procesu analīzē un daudzkriteriālajā optimizācijā. Konkrētajā gadījumā kā dinamiska sistēma tiek aplūkots betona paraugu formēšanas vibropresēšanas process. Pirmajā analīzes etapā ar atbildes virsmu metodi tiek izveidots vienkāršots vibrokompaktēšanas pārejas procesa modelis, kura ieejas ir trīs mainīgie vibropresēšanas procesa parametri: f0 – presēšanas spēks, fA – spēka amplitūda, ω – vibrēšanas frekvence, bet izejas ir trīs koeficienti, kuri raksturo kompaktēšanās procesu kā laika funkciju. Metamodeļu izveidošanai tiek lietots Latīņu Hiperkuba tipa eksperimentu plāns, variējot mainīgos parametrus, izveidotas vairākas paraugu sērijas izmantojot testēšanas mašīnas Instron 8802 un Zwick. Daļa no paraugiem tika testēta SIA „TMB Elements” laboratorijā. Ir izveidoti vibropresēšanas procesu raksturojošie metamodeļi, pielietojot kriginga un polinomiālās aproksimāciju metodes. Darbā ir noteikti dinamiskās sistēmas daudzkriteriālās optimizācijas mērķfunkcijas un ierobežojumi. Ir veikta paraugu formēšanas vibropresēšanas procesa parametru multikriteriālā optimizācija, pielietojot Pareto robežvirsmu metodi un programmatūru EDAOpt. Skaitliskie eksperimenti tika validēti ar naturālajiem. Tika konstatēta laba sakritība starp naturālajiem un skaitliskiem eksperimentiem.
Anotācija angļu valodā Doctoral thesis is dedicated to meta-modeling application for dynamic system analysis and optimization. There has been developed methodology for a dynamic system meta-modeling formation on numeric and natural experiment basis and to make use of meta-modeling in multiobjective action. Method is a dynamic system of transition or stationary process simplified model (metamodel), describing it in a small number of parameters. Afterwards a mathematical model was designed with a help of combination of numeric and natural experiment and the approximation of non-modern parametrical methods; it describes the transition process parameter dependence on the system variable entry factors. The model hereinafter is used for process analysis and in multiobjective optimization. The particular case as a dynamic system examines model for concrete moulding vibropressing process. The first analysis phase includes creation by the response surface method of a simplified vibropressing transition process model where the inputs are three variables vibropressing process parameters: f0-pressing force, fA-power amplitude, ω-vibration frequency, but outputs are three factors which characterize compact process as a function of time. Metamodel is used to create the type of experimental design by Latin hypercube, varying variables that created several series of samples using the Instron testing machine Zwick 8802. Part of the samples were tested in the laboratory of Ltd. "TMB Elements". It is designed vibropressing process describing metamodels using polynomial approximation and kriging methods. The paper sets out a dynamic system optimization multiobjective purpose functions and limitations. The parameters of samples of vibropressing molding process are used in multiobjective optimization using the Pareto boundary method and software EDAOpt. Numerical experiments were validated with natural. There is a good correlation between the natural and the numerical experiments.
Atsauce Kovaļska, Agrita. Metamodelēšanas pielietojums dinamisku sistēmu analīzē un optimizācijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 122 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 14180