Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Intelektuālu datorvadības metožu izstrāde sistēmu korektas darbības atjaunošanas uzdevumiem

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 05.11.2012 14:30, Meža iela 1/3, 202. auditorija, Rīga
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Intelektuālu datorvadības metožu izstrāde sistēmu korektas darbības atjaunošanas uzdevumiem
Nosaukums angļu valodā Development of Intelligent Computer Methodology for System Operation Restarting Tasks
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Ivars Karpičs
Atslēgas vārdi System modeling, topological modeling, graphs, multi-objective optimization, multi-objective genetic algorithms, expert system, medicinal computer system
Anotācija Promocijas darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem, bibliogrāfiskā saraksta un 9 pielikumiem. Promocijas darba ievadā sniegta apskatāmā problēmsfēra un tēmas aktualitāte, kam par pamatu ir izvirzīts promocijas darba mērķis un risināmie uzdevumi. Ievadā ir izklāstīti pētījuma objekti, metodes un sniegta darba zinātniskā novitāte un aprobācija. 1. nodaļa veltīta funkcionējošu sistēmu matemātiskā modeļa izveidei. Nodaļas sākumā dots ieskats topoloģiskās modelēšanas lietojumiem funkcionējošu sistēmu stāvokļa atspoguļošanai nepilnīgas informācijas apstākļos. Tiek izstrādāts topoloģiskais modelis vairāku slimību izpētei kā metodikas lietojuma piemērs medicīnā. Doti modeļa struktūras elementi (orientēta grafa virsotnes un loki) un definētas tā īpašības. 2. nodaļā veikta matemātiskā modeļa analīze un apstrāde. Nodaļas sākuma izpildīta modeļa dekompozīcija, kas nodrošina modeļa detalizētāku apskati. Pēc tam veikta ciklu noteikšanas procedūra. Nodaļas ietvaros definēti trīs modeļa virsotņu raksturlielumi un pieci ārējo iedarbju (atveseļošanas stratēģiju- terapiju) veiktspējas kritēriji, kas tiek pielietoti daudzkriteriālo optimizācijas metožu lietojumiem. 3. nodaļa veltīta optimālas ārējās iedarbes (medicīnas gadījumā- terapijas) izvēles metodikas izstrādei. Nodaļas ietvaros tiek apskatīti divi apakš uzdevumi. Pirmais no tiem, apskata optimāla terapiju kompleksa izvēli pielietojot pilna pārlūka daudzkriteriālās optimizācijas metodes un otrs gadījums apskata liela apjoma risinājumu kopu. Šajā gadījumā terapija tiek sintezēta pielietojot ģenētiskos algoritmus. 4. nodaļā apskatīta medicīnas datorsistēma, kas ir izstrādātās metodikas praktisks lietojums. Nodaļas sākumā dots eksistējošu medicīnas sistēmu literatūras apskats un definētas izstrādātās sistēmas pamatīpašības. Nodaļas turpinājums veltīts sistēmas uzbūvei un lietojumam. Datorsistēmas veiktspēja un lietderība tiek novērtēta salīdzinot sistēmas piedāvātos risinājumus ar reālām ārsta nozīmētām terapijām un esošām ārstēšanas vadlīnijām. Darba noslēgumā doti secinājumi un izvirzīti turpmākie pētījuma mērķi. Promocijas darba pamatteksts ir 157 lappuses un tajā ir iekļauti 66 attēli un 26 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 211 nosaukumu informācijas avoti.
Anotācija angļu valodā The doctoral thesis consists of Introduction, 4 sections and Conclusion. In the Introduction of the thesis the problem sphere and actuality of the topic is introduced. Based on this actuality a main goal and tasks of the thesis are defined. Also in the introduction research objects, methods and the achieved novelty of science is described. 1. Section is devoted for the development of a mathematical model for functioning systems. At the beginning of the section a survey and formal aspects of topological modelling are described. Then a topological model for multiple diseases has been created; 2. Section is based on the analysis and processing of the developed topological model. At first decomposition is performed to provide detailed views of the model. After the decomposition a cycle detection procedure is performed. Within the section three parameters of topological models’ elements are introduced. For the evaluation of an external influence (in diseases case: a therapy) five performance criteria are used. Further these criteria are used as an input information in decision making process; 3. Section is devoted to the method of an optimal solution’s selection. Within the section two subtasks are solved. In the first one a full search multi-objective optimization methods are used and in the second case multi-objective genetic algorithms are applied; 4. Section covers a description of a medical computer system which is created as an implementation of the proposed method. A literature review of available medicine systems for similar tasks is carried out. The structure of the system is based on the typical structure of an expert system. The performance and precision of the system is evaluated by several tests. Tests also include the analysis and comparison of the results provided by the system, a doctor and by the overall treatment guidelines. In the Conclusion a summary, results and the goals of the further research are provided. The outline of the thesis: 157 pages, 66 figures, 26 tables. Bibliography consists of 211 records and thesis has 9 appendices: 1. Functions of organism subsystems, 2. Side effects of therapies, 3. Topological model in Powersim software, 4. Tables of initial values of nodes; 5. Parameters of organism subsystem’s nodes; 6. Parameters of side effect nodes, 7. Link parameters, 8. Therapy cost comparison, 9. Test example of the computer system.
Atsauce Karpičs, Ivars. Intelektuālu datorvadības metožu izstrāde sistēmu korektas darbības atjaunošanas uzdevumiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 157 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 14181