Intelektuālā Elektrotransporta Vadības Sistēmu Sarakstu Problēmu Modelēšana Neparedzētos Gadījumos
2012
Ivars Alps

Aizstāvēšana
13.12.2012. 14:00, Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultāte, Kronvalda bulvāris 1, 117.auditorija

Zinātniskais vadītājs
Anatolijs Ļevčenkovs

Recenzenti
Anastasija Žiravecka, Andris Šnīders, Žilvinas Bazaras

Promocijas darba mērķis ir izpētīt un izstrādāt informācijas plūsmu apstrādes algoritmus pilsetas transporta, tai skaitā elektrotransporta, kustības datorvadībai ar mākslīgā intelekta iekārtām un sarakstu teorijas metodēm. Promocijas darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Promocijas darba pirmajā nodaļā analizēta esošā pilsētas transporta sistēma, klasificēti transporta sistēmas elementi un to savstarpējā mijiedarbība, no kopu teorijas viedokļa izveidots pilsētas transporta sistēmas matemātiskais modelis, definēti konstantie un mainīgie sistēmas kopu elementi, formulēta sarakstu teorijas uzdevumu nostādne un definētas mērķa funkcija uzdevuma risināšanai. Promocijas darba otrajā nodaļā ir izstrādāti algoritmi gan mērķa funkcijas kopējās vērtības gan katra atsevišķā kritērija, aprēķināšanai, izstrādāta procedūra evolucionāro algoritmu, ģenētiskā un imūnā, pielietojumam transporta plūsmu vadības uzlabošanai. Promocijas darba trešajā nodaļā aprakstīts izstrādātā iebūvētā iekārta, parādītas iekārtas un tās atsevišķo komponenšu elektriskās shēmas, analizētas pieslēgumvietas intelektuālā transporta sistēmas infrastruktūras objektiem, pārbrauktuvēm, ceļu transporta vienībām un sliežu transporta vienībām. Promocijas darba ceturtajā nodaļā algoritmu aprobācijai diviem transporta plūsmu vadīšanas uzdevumiem tiek izveidots vienkāršots pilsētas sliežu un autotransporta vienību kustības pētīšanas datormodelis ar noteiktu pārbrauktuvju, sliežu un autotransporta vienību skaitu un to kustības sarakstiem. Transporta sistēmas fragmenta vadība tiek modelēta veicot vairākas eksperimentu sērijas saskaņā ar izstrādātajiem algoritmiem. Promocijas darba piektajā nodaļā tiek analizēti un novērtēti iegūtie eksperimentu rezultāti. Jaunizveidoto sarakstu nobīdes tiek novērtēti ar hipotēžu pārbaudi izmantojot statistiskās novērtēšanas metodes, z-testa, hī-kvadrāta un Kolmogorova-Smirnova testiem. Promocijas darba eksperimentu analīze norāda uz to, ka izstrādātie transporta sistēmas vadības algoritmi samazina elektroenerģijas patēriņu, palielina dzelzceļa pārbrauktuvju caurlaides spēju, samazina transporta dīkstāves laiku un samazina sliežu un autotransporta sadursmju varbūtību. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 155 lpp., satur ievadu, piecas nodaļas, secinājumus,1 pielikumu, 32 attēlus un 70 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ir atsauces uz 101 informācijas avotu.


Atslēgas vārdi
Railway transport, level crossing, scheduling theory, evolutionary algorithms, programmable controller

Alps, Ivars. Intelektuālā Elektrotransporta Vadības Sistēmu Sarakstu Problēmu Modelēšana Neparedzētos Gadījumos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 155 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196