Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Masīvkoka apstrādes tehnoloģija vides objektiem

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 07.12.2012 14:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Āzenes ielā 14/24, 272 auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Masīvkoka apstrādes tehnoloģija vides objektiem
Nosaukums angļu valodā Technology of Treatment of Solid Wood for Outdoor Objects
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Rihards Vidzickis
Atslēgas vārdi solid wood, cutting technology, outdoor objects, log-boats, wood sculptures
Anotācija Promocijas darbā „Masīvkoka apstrādes tehnoloģija vides objektiem” sakopota, analizēta un sistematizēta informācija par 58 Latvijas apskates objektiem, kas atspoguļo šo objektu ekspozīcijās iekļautos un infrastruktūras elementus. Promocijas darbā piedāvāta jauna pieeja transformēt tradicionāli lietoto dobšanas principu, to apvēršot detalizētu ciļņveida skulptūru izgatavošanai galašķiedrā, novērtēti piedāvātās metodes ieguvumi, kā arī izstrādāta tehnoloģija šo darbu racionālai un atvieglotai veikšanai, pielietojot rokas instrumentus. Analizēti un salīdzināti galašķiedrā dobto un paralēli šķiedrai dobto vienkoču izgatavošanas procesi. Izstrādāta roku darba tehnoloģija lielu paralēli šķiedrai dobtu vienkoču, piemēram, vienkoču laivu izgatavošanai, plānojot racionālus lielgabarīta atgriezumus kā lietderīgu materiālu citiem darbiem. Izstrādātas 3 materiālu piegriešanas kartes efektīvai vienkoču laivu izgatavošanai, kas atkarībā no zaru daudzuma materiālā ļauj iegūt racionālus lielgabarīta atgriezumus citu objektu veidošanai. Apskatītas problēmas, ar kurām jāsaskaras veidojot masīvkoka arheoloģisko artefaktu replikas muzejiem. Promocijas darba ietvaros veikta Latvijā lielākās (h – 6 m) dinamiskā kustībā esošas saliktas koka skulptūras projektēšana un realizācija, kā arī procesi atspoguļoti fotofiksācijās. Visi tehnoloģiskie procesi dokumentēti un atspoguļoti ar autordarbu ilustrācijām, kas izvērstā veidā pievienotas pielikumā. Balstoties uz iepriekš apkopotās informācijas analīzi, izplānotas kokamatniecības muzeja ārvides un iekšvides ekspozīcijas, kas koncentrētas Vienkoču parka teritorijā (Līgatnē). Izstrādāts pamats muzeja datubāzes veidošanai. Darbā atspoguļoti ārvides objektu veidošanas un ekspluatācijas eksperimentu rezultāti. Dots ieskats topošā parka sabiedrisko aktivitāšu norisēs. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā un satur 182 lapaspuses, 5 nodaļas, 444 attēlus, 10 tabulas, 7 formulas, 1 pielikumu (pielikums pievienots DVD diskā) un 71 literatūras avotus un 73 izmantoto attēlu avotus.
Anotācija angļu valodā Information about 58 sightseeing objects in Latvia, reflecting elements included in the expositions of these objects and also in the infrastructure, is gathered, analysed and systematized in the doctorate’s work „Technology of cutting solid wood for open space objects”. A new approach is presented to transform the principle traditionally used for hollowing out, overturning it into making detailed, moulding - kind sculptures in end grain. The advantages of given method are evaluated and technology is developed for completing these works rationally and less complicated using manual tools. Processes of making dugout objects in end grain and parallel to grain are analysed and compared. The manual technology, planning rational and large cut-offs as useful material for other works, is worked out for making large dug-out objects, for example, dug-out boats, hollowed out parallel to the grain. Three charts for cutting-out material are developed for effective making of the dug-out boats, which allow, in dependence of number of branches in the material, to obtain rational, large cut-offs to make other objects. The problems are examined, which can be met in making replicas of solid wood archaeological artefacts for museums. Planning and realization of the largest (h - 6m), complex wooden sculpture in Latvia being in dynamic movement, is made within this doctorate’s work. The processes are fixed in photography. All the technological processes are documented and reflected in the author’s illustrations to be found in appendix. Based on the analysis of information gathered, interior and open space expositions of the woodcraft museum are planned. Museum is planned to be located in the territory of Vienkoču Park in Ligatne. The foundation is set for making museum’s data-basis. Results of experiments of making and exploiting open space objects are reflected in this work. Insight in the public activities of the museum in making is given. The doctorate’s work is written in Latvian language, contains 182 pages, 5 chapters, 444 illustrations, 10 charts, 7 formulas, 1 appendix (appendix added in DVD), 71 sources of literature and 73 sources of illustrations.
Atsauce Vidzickis, Rihards. Masīvkoka apstrādes tehnoloģija vides objektiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 182 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 14666