Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 4-(3-Brom-4-oksobutil)benzoskābes metilestera sintēzes metode

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 4-(3-Brom-4-oksobutil)benzoskābes metilestera sintēzes metode
Nosaukums angļu valodā Method for Synthesis of Methyl 4-(3-bromo-4-oxobutyl)benzoate
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Irisa Rāviņa
Daina Zicāne
Zenta Tetere
Atslēgas vārdi Bromination of aldehydes, pyridinium bromide perbromide, pharmaceutical chemistry
Anotācija Izgudrojums attiecas uz medicīnas ķīmijas nozari, konkrēti, uz 4-(3-brom-4-oksobutil)benzoskābes iegūšanu. Farmaceitiski aktīvo vielu N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihidro-4-keto-1H-pirolo[2,3-d]pirimidīn-5-il)benzoil]-L-glutamīnskābes dinātrija sāli iegūst vairākpakāpju sintēzē, un viens no sintēzes starpproduktiem ir 4-(3-brom-4-oksobutil)benzoskābes metilesteris (BROMPRODUKTS), kuru parasti iegūst, bromējot 4-(4-oksobutil)benzoskābes metilesteri (ALDEHĪDU). Izgudrojuma metodē ALDEHĪDA bromēšanai izmanto kompleksi saistītu bromu, konkrēti, piridīnija bromīda perbromīdu, kas, atšķirībā no zināmajām metodēm, ļauj iegūt BROMPRODUKTU vienkāršā procesā ar augstu gala produkta iznākumu
Anotācija angļu valodā The present invention relates to the field of medical chemistry, particularly to the process for preparation of 4-(3-bromo-4-oxobutyl)- benzoic acid. Pharmaceutically active compound disodium salt of N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin- 5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid could be prepared in multistep synthesis and one of intermediates is 4-(3-bromo-4-oxobutyl)- benzoic acid methyl ester (BROMOPRODUCT), commonly pre¬pared by bromination of 4-(4-oxobutyl)-benzoic acid methyl ester (ALDEHYDE). This invention provides process for bromination of ALDEHYDE using in complex included bromine, particularly pyridinium bromide perbromide, characterised in that provides to obtain BROMOPRODUCT in simple process with high yield of end-product.
Hipersaite: http://www.lrpv.lv/dl/vestnesis/20130220.pdf 
Atsauce Rāviņa, I., Zicāne, D., Tetere, Z. 4-(3-Brom-4-oksobutil)benzoskābes metilestera sintēzes metode. Patenti un preču zīmes: Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis, 2013, 2, 169.-169.lpp. ISSN 1691-5968.
ID 15585