Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ikgadēji atjaunojamu izejvielu efektīva izmantošana šķiedru plātņu un kompozītu izgatavošanai

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 14.06.2013 14:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Āzenes ielā 14/24, 272 auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ikgadēji atjaunojamu izejvielu efektīva izmantošana šķiedru plātņu un kompozītu izgatavošanai
Nosaukums angļu valodā Efficient Use of Annually Renewable Raw Materials for Production of Fibre Boards and Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Edgars Kirilovs
Atslēgas vārdi hemp, fibreboard, wet-preservation, natural fibre,fibreboard property
Anotācija Kaņepju šķiedras un lauksaimniecības pārpalikumi saista pētnieku un ražotāju interesi kā iespējamu izejvielu avotu kompozītu, šķiedru un skaidu plātņu ražošanai. Darbā analizēti tādi mainīgie kā šķiedru- spaļu komponentes konservācijas laiks robežās no 14 līdz 365 dienām, plātnes biezums robežās no 8 mm līdz 16 mm, blīvums robežās no 345 līdz 841 kg/m3 un saistvielas tipa fenolformaldehīda sveķu (PF) vai karbamīd-formaldehīda sveķu (UF) ietekme uz plātņu materiālu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, kas noteiktas atbilstoši Eiropas standartiem. Plātņu paraugi izgatavoti pēc Leibnica Lauksaimniecības tehnikas pētnieciskajā institūtā (ATB) izstrādātās netradicionālas tehnoloģijas uz eksperimentālas tehnoloģiskās līnijas (Potsdamā). Kompozītu paraugos paralēli novietotas kaņepju garās tehniskās šķiedras, kas iegūtas piemērojot tradicionālo kaņepju stiebru pirmreizējās apstrādes tehnoloģiju, integrētas kā armējošā komponente polipropilēna matricā veidojot bioloģiski sairstošu kombināciju. Novērtēta šķiedru satura robežās no 50 % līdz 70 % un presēšanas temperatūras robežās no 170 0C līdz 190 0C ietekme uz tādām kompozīta īpašībām kā absorbcija, stiprība stiepē un Junga modulis. Iegūtie materiāli izmantojami gan mēbeļu rūpniecībā, gan kā siltumizolācijas un telpu iekšējās apdares materiāli būvniecībā. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 120 lappuses, darbā ir 70 attēli, 21 tabulas, 3 pielikumi un literatūras saraksts, kas satur 135 avotus.
Anotācija angļu valodā Hemp fibre and the agricultural waste has gained a grait interest of scientists and producers as a possible raw material to produce composite, fibre and particleboards. There are analised such variables’ effect on fibre shive components’ physical and mechanical properties as preservation time from 14- 365 days, board thickness from 8-16 mm, density from 345- 841kg/m3 and binder phenol- formaldehyde resin (PF) and urea- formaldehyde resin (UF)- all properties are set according to European standards. The board samples are produced according to untraditional technology on the experimenatal technological line in Leibnniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam- Bornim. In the composite samples there are paralel placed hemp long technical fibres that are got according to traditional hemp stalk first processing technology and that are integrated into polypropylen matrix as filling component making a biodegradable combination. There is evaluated effect on such composite properties as absorbtion, tensile strength and Jung module by changing hemp fibre content (50 % and 70 %) and pressing temperature (170 0C till 1900C). The produced material can be used in furniture producing and also as heat insulation and interior material. The work is written in Latvian, its size is 120 pages. There are 70 pictures, 21 tables, 3 addendums and literature list consisting of 135 sources.
Atsauce Kirilovs, Edgars. Ikgadēji atjaunojamu izejvielu efektīva izmantošana šķiedru plātņu un kompozītu izgatavošanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 120 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 15973