Atjaunojamās enerģijas ražošanas atbalsta efektivitāte Latvijā
2013
Arta Deniņa

Aizstāvēšana
14.06.2013. 12:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jānis Zvanītājs

Recenzenti
Konstantins Didenko, Andrejs Čirjevskis, Marga Živitere

Promocijas darba mērķis ir novērtēt elektroenerģijas no atjaunojamiem energoresursiem (AER-e) ražošanas atbalsta efektivitāti Latvijā un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Ar AER-e ražošanas atbalstu autore pētījumā saprot valsts politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos noteiktus ekonomiska rakstura stimulus vai stimulu kopumu (instrumentus), kuru mērķis ir piesaistīt investīcijas AER-e ražošanā, kuras bez tā klātbūtnes netiktu ieguldītas. Promocijas darbā ir analizēti ar AER-e ražošanas atbalsta un tā efektivitātes būtību saistītie teorētiskie aspekti; izpētītas jaunākās zinātniskās atziņas par AER-e ražošanas sniegtajiem pozitīvajiem ekonomiskajiem, sociālajiem, vides un enerģētiskās drošības efektiem, kā arī par AER-e ražošanas atbalstu un tā instrumentu priekšrocībām un trūkumiem; savākta, apkopota un analizēta informāciju par AER-e ražošanas tehnoloģiski – ekonomiskās attīstības rādītājiem; izpētīta AER-e ražošanas nozare Latvijā, analizētas šīs jomas attīstības tendences, potenciāls, perspektīva un problēmas; izpētīts AER-e ražošanas atbalsta regulējums Eiropas Savienībā un Latvijā; identificēti šī regulējuma trūkumi Latvijā; veikts AER-e ražošanas atbalsta tarifu starpvalstu salīdzinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs; balstoties uz AER-e ražošanas attīstības dinamikas novērtējumu un AER-e ražošanas atbalsta regulējuma izpētes rezultātiem, veikta AER-e ražošanas atbalsta efektivitātes analīzi Latvijā; izdarīti atbilstošus secinājumi par pētījuma gaitā apzinātajām un atklātajām problēmām, tendencēm un likumsakarībām, kā arī izstrādāti risinājumi un priekšlikumi AER-e ražošanas atbalsta efektivitātes uzlabošanai.


Atslēgas vārdi
effectiveness for renewable energy generation, renewable energy sources

Deniņa, Arta. Atjaunojamās enerģijas ražošanas atbalsta efektivitāte Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 214 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196