Intelektuālā elektrotransporta vadības sistēmu modelēšana ar imūnajiem algoritmiem
2013
Andrejs Mors-Jaroslavcevs

Aizstāvēšana
18.12.2013. 16:30, EEF, Kronvalda bulvārī 1, 117. telpa

Zinātniskais vadītājs
Anatolijs Ļevčenkovs

Recenzenti
Imants Matīss, Žilvinas Bazaras, Andris Šnīders

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt vadības metodes uz mākslīgo imūno algoritmu pamata intelektuālajai ritošā sastāva drošības vadības sistēmai ar iebūvētajām iekārtām, kura ļautu novērst elektriskā dzelzceļa transporta sadursmes ar citiem objektiem. Promocijas darbā ir piecas nodaļas. Promocijas darba pirmajā nodaļā formulēta uzdevuma nostādne, analizēts esošais dzelzceļa elektrotransports, izveidots sistēmas matemātiskais modelis, definēti iespējamie traucējumi tā kustībā. Promocijas darba otrajā nodaļā apskatīti un izanalizēti literatūrā pazīstamie evolucionārie algoritmi, tai skaitā ģenētiskie algoritmi, imūniem algoritmi un neironu tīkli. Nodaļā arī aprakstītas zināmās pozicionēšanas iekārtas un iebūvētās iekārtas. Promocijas darba trešajā nodaļā aprakstīti izstrādātie algoritmi dzelzceļa transporta un autotransporta sadursmju novēršanai, definēta daudzkritēriju optimizācijas mērķa funkcija, kā arī imūno algoritmu realizācijas iespējas uz iebūvētajām iekārtām. Promocijas darba ceturtajā nodaļā aprakstīti autora veiktie datoreksperimenti ar evolucionārajiem algoritmiem, veikta statistiskā hipotēžu pārbaude, salīdzinātas trīs mākslīgā intelekta metodes sadursmes novēršanas uzdevuma risināšanai un pierādīta imūno algoritmu efektivitāte. Promocijas darba piektajā nodaļā aprakstīti eksperimenti ar izstrādātajiem iekārtu prototipiem, analizēti un novērtēti eksperimentu rezultāti. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 169 lpp. satur ievadu, piecas nodaļas, secinājumus, 2 pielikumus, 54 attēlus un tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ir atsauces uz 71 informācijas avotu.


Atslēgas vārdi
immune algorithms, intelligent control, modeling

Mors-Jaroslavcevs, Andrejs. Intelektuālā elektrotransporta vadības sistēmu modelēšana ar imūnajiem algoritmiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 169 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196