Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darba laika izlietojums drānu sagatavošanai un piegriešanai apģērbu ražošanā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darba laika izlietojums drānu sagatavošanai un piegriešanai apģērbu ražošanā
Nosaukums angļu valodā Usage of Working Time for Preparation and Cutting of Cloth in Garments’ Production
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Dana Beļakova
Inese Ziemele
Atslēgas vārdi garment production, preparation, cutting,work time management
Anotācija Ražošanas darba laika izlietojuma vadība un normēšana ir svarīga šodienas globālajā apģērbu ražošanas tirgū, lai uzņēmums spētu tajā konkurēt. Darba laika izlietojums saistīts ar ražošanas izmaksām, produktivitāti, kvalitāti, un, lietojot piemērotas darba laika izlietojuma noteikšanas (normēšanas) metodes, iespējams atrast ražošanas rezerves, uzlabot darba organizācijas metodes un rast vidusceļu starp ražošanas izmaksām un izpildītāju darba algām. Tādēļ svarīgi veikt darba laika izlietojuma struktūras pētījumus. Rakstā atspoguļoti pētījuma rezultāti, kas veikti darba un atpūtas apģērbu ražošanas uzņēmumā, tā ražošanas sagatavošanas un piegriešanas posmā. Pētījuma mērķis - noteikt adekvātu darba laika normu aprēķina metodi apģērbu ražotnes sagatavošanas-piegriešanas iecirknī. Mērķa sasniegšanai uzņēmumā tika veikti izpildītāju darba laika izlietojuma novērojumi, kas aptver: tehnoloģiskā procesa kopumā, normējamo operāciju, darba vietu iekārtojuma un darba vietas apkalpošanas veida novērojumus, ar vispārzināmu metodi – individuālā un grupu darba dienas fotografēšanu, kas lietota katra izpildītāja darba laika izlietojuma novērojumiem ražošanas sagatavošanas-piegriešanas cehā. Visas izpildītāju darbības reģistrētas fotografēšanas novērojumu lapā. Datu apstrādei izmantotas statistiskās datu apstrādes metodes.
Anotācija angļu valodā Production working time expenditure management and standardizing is vital in the present global apparel production market to be able to compete in the market. Working time expenditure is connected with production quality, costs and productivity and by using appropriate working time expenditure determination methods, it is possible to find production margins, improve working methods and to find a midway between production costs and worker salaries. Therefore it is important to carry out working time expenditure structure research. The article reflects the results of a research that has been carried out during a coverall and leisure clothing production in a preparation-cutting stage. The goal of the research is to determine the production margins and adequate time standards for the coverall and leisure apparel production in the preparation-cutting department. To achieve that, the executor working time expenditure observations were carried out, including observations of the technological processes of the operations, working space arrangement and working space maintenance kind, using the generally known methods - the individual and group working day photographing method have been used. All executor activities and movements have been registered in the photography observation sheet. To process the acquired data, statistical data processing methods have been used. Thus, the fundamentals for standardizing of working time at preparation-cutting station are cleared: the automatic running time or cutting perimeter of the cutting machine and equipment`s operative time (can be included after additional research of the specific equipment`s work process). One should keep in mind that the acceptable at the moment calculation method of working time, which is a constant fraction (6.64%) of the assembling time, will justify themselves as long as the range of products remains constant in technological uniformity and product assembly process will be in 18 minute range.
DOI: 10.7250/mstct.2013.015
Atsauce Beļakova, D., Ziemele, I. Darba laika izlietojums drānu sagatavošanai un piegriešanai apģērbu ražošanā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.8, 2013, 89.-95.lpp. ISSN 16913132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17896