Refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai
2014
Aleksandrs Gorbunovs

Aizstāvēšana
21.05.2014. 16:30, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Tālmācības Studiju centrs; Rīga, Āzenes iela 16, telpa Nr.402

Zinātniskais vadītājs
Atis Kapenieks

Recenzenti
Artis Teilāns, Arnis Cīrulis, Danguole Rutkauskiene

Aleksandra Gorbunova promocijas darbs „Refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikācijas fakultātes Tālmācības studiju centrā doktorantūras programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” ietvaros kā transdisciplinārs pētījums informācijas tehnoloģiju apakšnozarē inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Šis promocijas darbs ir uzrakstīts uz 211 lapām, tajā ietverti 36 attēli un 12 tabulas, kā arī 36 pielikumi. Šī promocijas darba pētījumu veikšanai izmantoti 208 literatūras avoti. Promocijas darbā izvirzīto pētījumu mērķis ir izstrādāt refleksiju rosinošu ePortfolio sistēmu, kura apvienotu sevī tādu tehnoloģisko un izglītojošo aspektu kopumu, kas spētu sekmēt tās lietotāju veikuma uzlabošanos. Šī mērķa sasniegšanai tika veikta aktuālo pētījumu rezultātu un uzskatu, kā arī pieejamo literatūras avotu apkopošana un analīze ePortfolio un refleksiju rosinošu informācijas sistēmu jomā, izstrādāts eksperimentālās ePortfolio sistēmas algoritmiskais modelis, divi prototipi, īstenota ePortfolio sistēmas prototipu validēšana un aprobācija ar datu iegūšanu, sistematizēšanu, apkopošanu un novērtēšanu saistībā ar ePortfolio sistēmas lietotāju aktivitāšu un sasniegumu rezultātiem. Pētījumu gaitā tika rastas atbildes uz aktualizētajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī gūti apstiprinājumi izvirzītajām tēzēm. Tā, izstrādātais algoritmiskais modelis nodrošina refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveidi un funkcionēšanu, kas tieši un pozitīvi ietekmē šīs informācijas sistēmas lietotāju gala sasniegumus. Pētījumu gaitā iegūtie rezultāti apstiprināja gaidas par izstrādātās eksperimentālās ePortfolio sistēmas efektivitāti. Pierādījās, ka piedāvātā ePortfolio sistēma, aktivitātes tās ietvaros, sniedz tiešu ietekmi uz sistēmas lietotāju kompetenču līmeņu izaugsmi, sekmē studējošo refleksijas spēju attīstību, kā arī ePortfolio sistēmai ir pozitīva ietekme uz tās lietotāju veikumu arī ārpus šīs informācijas sistēmas. Turklāt promocijas darba izstrādes gaitā tika panākts iepriekš šiem pētījumiem neizvirzīts mērķis. Proti, ieviešot šo sistēmu, attiecīgajā kursā iesaistītajiem pasniedzējiem izbrīvējas papildus laika resursi, kurus var veltīt problemātiskākajiem audzēkņiem un konsultācijām, kā arī papildus studiju aktivitāšu īstenošanai kursa ietvaros. Promocijas darba noslēgumā sniegtas arī rekomendācijas ePortfolio sistēmas ieviešanai citās izglītības iestādēs.


Atslēgas vārdi
Assessment; Competence development; Data model; ePortfolio; Information system; Living Lab; Scaffoldings; Validation; Verification

Gorbunovs, Aleksandrs. Refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 211 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196