Low Carbon Society:Evaluation Methodology
2014
Silvija Nora Kalniņš

Aizstāvēšana
12.08.2014. 14:00, EEF, Āzenes iela 12-1, aktu zāle

Zinātniskais vadītājs
Dagnija Blumberga, Jūlija Gušča

Recenzenti
Francesco Romagnoli, Graham Whitelaw, Māris Kļaviņš

Zemu oglekļa emisiju sabiedrības ir kopienas, kas vērstas uz ilgtspējīgu attīstību, un kas attīsta un pielāgo savu uzvedību un ekonomiku, lai tā būtu mazāk atkarīga no oglekļa emisiju aktivitātēm. Resursu produktivitātes uzlabošana, palielinot spēju izmantot mazāk dabas resursus un atstāt aiz sevis mazāku piesārņojumu visa veida darbībās, radīs sabiedrību ar augstāku dzīves standartu un tīrāku un veselīgāku apkārtējo vidi. Zemu oglekļa emisiju sabiedrība tiecas samazināt emisijas, būtiski neietekmējot ekonomisko izaugsmi. Tā kā, pārejot uz zemu oglekļa emisiju sabiedrību, ir sarežģīti izsekot kopīgo centienu progresam, jo šajā procesā iesaistītas daudzas ieinteresētās personas, kas strādā individuāli un dažādās grupās pie ekonomiskiem, sociāliem un vides aspektiem, šo kopīgo pūļu ietekmes novērošana un vērtēšana ir ļoti būtiska. Šī pētījuma mērķis ir izveidot metodoloģiju Latvijas pārejas uz zemu oglekļa emisiju sabiedrību vērtēšanai un demonstrēt tās iespējamo veiksmi, analizējot izvēlētus gadījumus. Analīze ir veikta un aprobēta, izmantojot multi-kritēriju vērtēšanas pieeju, kas ietver sekojošo: • multidimensiālu vērtēšanas metodoloģiju, lai aptvertu politiku, projektus un programmas un izglītības komponentu pārejā uz zemu oglekļa emisiju sabiedrību; • integrētas vērtēšanas metodes izveidi, kombinējot multi-kritēriju analīzi ar uz rezultātiem balstītu vērtēšanas metodoloģiju. Pētījuma mērķa grupas ir valsts institūcijas, auditori un vērtētāji.


Atslēgas vārdi
Low carbon society, evaluation methodology

Kalniņš, Silvija Nora. Low Carbon Society:Evaluation Methodology. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 236 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196