Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām
2014
Līga Freivalde-Jemeļjanova

Aizstāvēšana
26.08.2014. 16:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgā, Āzenes 18, 117. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Silvija Kukle

Recenzenti
Guntis Strazds, Helma Jirgena, Rimvydas Milašius

Promocijas darbs „Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūtā, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes Kokapstrādes katedras Koksnes un koksnes materiālu zinātnisko laboratoriju un Līdsas universitātes Tehnisko tekstilizstrādājumu centru Anglijā. Pētījumi veikti Dr. hab. sc. ing. profesores Silvijas Kukles vadībā laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam. Zinātniskā darba mērķis: Veikt kompleksus pētījumus izvērtējot neausto materiālu tehnoloģiju ietekmi uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām un izstrādāt siltumizolācijas materiālu prototipus uz vietējo ikgadēji atjaunojamu resursu bāzes. Lai īstenotu izvirzīto mērķi, tika definēti sekojoši darba uzdevumi: 1. Apzināt un analizēt siltumizolācijas materiālu izgatavošanai piemērotas neausto materiālu izgatavošanas metodes un tehnoloģijas, veikt to salīdzinošu analīzi; 2. Veikt neausto materiālu eksperimentālu paraugu izstrādi laboratorijas apstākļos no divu kaņepāju šķirņu šķiedrām ar trim augstas produktivitātes tehnoloģijām; 3. Testēt un novērtēt izstrādāto paraugu siltumizolācijas materiālus raksturojošās fizikālās īpašības; 4. Apzināt un sistematizēt citu globālajā tirgū esošu siltumizolācijas materiālu īpašības un salīdzināt ar pētījumu rezultātā izgatavotajiem paraugiem; 5. Veikt piedāvāto neausto siltumizolācijas materiālu ekonomisko novērtējumu un salīdzināt ar globālajā tirgū esošo kaņepju šķiedru izolācijas materiālu cenām. Promocijas darbs sastāv no 3 nodaļām: 1.nodaļa - zinātniskās literatūras apskats, kas ietver kaņepju šķiedru izmantošanu siltumizolācijas materiālu izgatavošanā, neausto materiālu tehnoloģiju apskatu, darbā izstrādāto un citu tirgū piedāvāto izolācijas materiālu īpašību analīzi, kā arī ēku ekoaspekta un ekonomiskās analīzes jautājumus. 2.nodaļa – sniegts pētījumā lietoto materiālu un metodikas apraksts. 3.nodaļa – pētījuma rezultātu izklāsts, kas ietver ar 3 tehnoloģijām izgatavoto neausto materiālu paraugu testēšanas gaitā iegūto datu analīzi un salīdzinājumu atsevišķi starp šķirnēm un izmantotajām tehnoloģijām, kā arī neausto materiālu izmaksu analīze. Promocijas darba pamatteksts ir izklāstīts 145 lappusēs. Darbā iekļauti 103 attēli, 32 tabulas. Darbā izmantoti 170 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
tekstiltehnoloģijas, kaņepju šķiedras, siltumizolācijas materiāli

Freivalde, Līga. Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 145 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196