Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 26.08.2014 16:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgā, Āzenes 18, 117. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām
Nosaukums angļu valodā Technology Impact on Hemp Fiber Insulation Material Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Līga Freivalde
Atslēgas vārdi tekstiltehnoloģijas, kaņepju šķiedras, siltumizolācijas materiāli
Anotācija Promocijas darbs „Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūtā, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes Kokapstrādes katedras Koksnes un koksnes materiālu zinātnisko laboratoriju un Līdsas universitātes Tehnisko tekstilizstrādājumu centru Anglijā. Pētījumi veikti Dr. hab. sc. ing. profesores Silvijas Kukles vadībā laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam. Zinātniskā darba mērķis: Veikt kompleksus pētījumus izvērtējot neausto materiālu tehnoloģiju ietekmi uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām un izstrādāt siltumizolācijas materiālu prototipus uz vietējo ikgadēji atjaunojamu resursu bāzes. Lai īstenotu izvirzīto mērķi, tika definēti sekojoši darba uzdevumi: 1. Apzināt un analizēt siltumizolācijas materiālu izgatavošanai piemērotas neausto materiālu izgatavošanas metodes un tehnoloģijas, veikt to salīdzinošu analīzi; 2. Veikt neausto materiālu eksperimentālu paraugu izstrādi laboratorijas apstākļos no divu kaņepāju šķirņu šķiedrām ar trim augstas produktivitātes tehnoloģijām; 3. Testēt un novērtēt izstrādāto paraugu siltumizolācijas materiālus raksturojošās fizikālās īpašības; 4. Apzināt un sistematizēt citu globālajā tirgū esošu siltumizolācijas materiālu īpašības un salīdzināt ar pētījumu rezultātā izgatavotajiem paraugiem; 5. Veikt piedāvāto neausto siltumizolācijas materiālu ekonomisko novērtējumu un salīdzināt ar globālajā tirgū esošo kaņepju šķiedru izolācijas materiālu cenām. Promocijas darbs sastāv no 3 nodaļām: 1.nodaļa - zinātniskās literatūras apskats, kas ietver kaņepju šķiedru izmantošanu siltumizolācijas materiālu izgatavošanā, neausto materiālu tehnoloģiju apskatu, darbā izstrādāto un citu tirgū piedāvāto izolācijas materiālu īpašību analīzi, kā arī ēku ekoaspekta un ekonomiskās analīzes jautājumus. 2.nodaļa – sniegts pētījumā lietoto materiālu un metodikas apraksts. 3.nodaļa – pētījuma rezultātu izklāsts, kas ietver ar 3 tehnoloģijām izgatavoto neausto materiālu paraugu testēšanas gaitā iegūto datu analīzi un salīdzinājumu atsevišķi starp šķirnēm un izmantotajām tehnoloģijām, kā arī neausto materiālu izmaksu analīze. Promocijas darba pamatteksts ir izklāstīts 145 lappusēs. Darbā iekļauti 103 attēli, 32 tabulas. Darbā izmantoti 170 literatūras avoti.
Anotācija angļu valodā The thesis "Technology impact on hemp fiber insulation material properties" has been developed at Riga Technical University, Faculty of Material Science and Applied Chemistry, Institute of Design Technologies in cooperation with the Latvia University of Agriculture, Forest Faculty, Wood Materials and Technology; Centre for Technical Textiles, University of Leeds. Studies were supervised by Dr. hab. sc. ing. Professor Silvija Kukle during the period from 2009 till 2014. The aim of the research work: To perform complex research by evaluating the impact of non-woven technologies on the hemp fiber insulation materials properties and to develop thermal insulation materials prototypes of the local annual renewable resource base. In order to implement the aim several tasks were defined: 1. To identify and analyze opportunities of hemp fiber acquisition opportunities and methods, to carry out the comparative analysis. 2. To identify and analyze suitable non-woven materials manufacture methodes and technologies for the thermal insulation materials development, to make comparative analysis. 3. To make nonwoven materials experimental samples in the laboratory scale by using three different technologies and two varieties, test their physical properties. 4. To identify and systematize other in the global market existing insulation materials properties and to compare them with in this study manufactured samples. 5. To provid produced non-woven insulation materials economic calculations and to compare the data with the prices of other insulation materials offered in the global market. The thesis consists of 3 chapters: Chapter 1 - Review of the scientific literature, including the use of hemp fibers in the manufacture of insulation materials; non-woven materials technologies overview; analysis of within the thesis developed materials and other insulation materials properties available in the global market as well as materials economic analysis. Chapter 2 - provides description of used materials and methodology. Chapter 3 - discussion of research, including by 3 technologies manufactured nonwoven samples testing data analysis and comparisons between used varieties and technologies. Analysis of the costs of the non-woven materials. The main text of the Phd theses is writen on 145 pages. The paper includes 103 figures, 32 tables. 170 literature sources have been used.
Atsauce Freivalde, Līga. Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 145 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 18597