Pasaules uzskata veidošanās pedagoģiskās iespējas profesionālajā izglītībā Latvijā
2014
Inese Augškalne, Beatrise Garjāne

Raksta mērķis ir atklāt profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskata veidošanās pedagoģiskās iespējas profesionālajā izglītībā. Izmantotās metodes – literatūras un normatīvo dokumentu analīze, ekspertu intervijas un to analīze. Pasaules uzskata veidošanās aktivizēšanai ir nozīmīgi noskaidrot, kuru izglītības paradigmu ietvaros tiek realizēts pedagoģiskais process, kas veicina profesionālo skolu jauniešiem personiski nozīmīgās vērtībās balstītu skatījumu uz sevi, pasauli un sabiedrību, personības vispusīgu attīstību. Šajā aspektā svarīgs kļūst jautājums, kādā veidā, ar kādiem pedagoģiskiem paņēmie-niem ir iespējams rosināt personības kvalitatīvas izmaiņas. Balstoties kritiskā konstruktīvisma, kā arī piedzīvojumu pedagoģijas idejās, audzēkņu pasaules uzskata veidošanos varētu sekmēt konsekventa pāreja uz humāno paradigmu profesionālo skolu ikdienas darbā, kur galvenā nozīme joprojām ir pedagoga personībai, pedagoga un audzēkņa sadarbībai un mācīšanos veicinošai mācību videi.


Atslēgas vārdi
education, paradigm, worldview, vocational education environment

Augškalne, I., Garjāne, B. Pasaules uzskata veidošanās pedagoģiskās iespējas profesionālajā izglītībā Latvijā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.22, 2014, 14.-20.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196