Ķīmiskās apstrādes lietojums kvartāra māliem ar augstu illītu saturu
Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums 2014
Gaida Maruta Sedmale, Artūrs Korovkins, Uldis-Jānis Sedmalis, Laimons Timma

Parādīti izpētes rezultāti par divu koncentrāciju NaOH- ūdens šķīdumu iedarbi uz illītu mālu (Lažas atradne, Kurzeme) struktūras izmaiņām un savukārt šo izmaiņu ietekme uz iegūtā keramikas produkta spiedes izturību, porainību un arī struktūru. Noteikts, ka ķīmiski ar sārmu apstrādātiem illītu māliem temperatūru intervālā ap 520ºC nav novērojams raksturīgais endotermiskais efekts, kas norāda uz mālaino minerālu struktūras izmaiņām ķīmiskās apstrādes rezultātā. Keramikas materiāls no ķīmiskai apstrādāta māla veidojas pazeminātās temperatūrās intervālā no 600ºC līdz 700ºC, sasniedzot pie šīs temperatūras pieteikamu spiedes izturību 20-32 MPa robežās atkarībā no pielietotā sārma koncentrācijas. Materiāla struktūra ir amorfa ar atsevišķu makro-poru klātieni. Parādīti izpētes rezultāti par divu koncentrāciju NaOH- ūdens šķīdumu iedarbi uz illītu mālu (Lažas atradne, Kurzeme) struktūras izmaiņām un savukārt šo izmaiņu ietekme uz iegūtā keramikas produkta spiedes izturību, porainību un arī struktūru. Noteikts, ka ķīmiski ar sārmu apstrādātiem illītu māliem temperatūru intervālā ap 520ºC nav novērojams raksturīgais endotermiskais efekts, kas norāda uz mālaino minerālu struktūras izmaiņām ķīmiskās apstrādes rezultātā. Keramikas materiāls no ķīmiskai apstrādāta māla veidojas pazeminātās temperatūrās intervālā no 600ºC līdz 700ºC, sasniedzot pie šīs temperatūras pieteikamu spiedes izturību 20-32 MPa robežās atkarībā no pielietotā sārma koncentrācijas. Materiāla struktūra ir amorfa ar atsevišķu makro-poru klātieni.


Atslēgas vārdi
kvartāra māla, ķīmiska apstrāde, keramikas produkts

Sedmale, G., Korovkins, A., Sedmalis, U., Timma, L. Ķīmiskās apstrādes lietojums kvartāra māliem ar augstu illītu saturu. No: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 74.-80.lpp. ISBN 978-9934-10-552-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196